APEC Business Travel Card (ABTC) Handbook

 

คำเตือน
ผู้ถือบัตร ABTC ต้องใช้คู่กับหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มที่ท่านได้ใช้เป็นเอกสารยื่นขอใช้บัตร ABTC เท่านั้น หากท่านนำบัตร ABTC ไปใช้คู่กับหนังสือเดินทางเล่มอื่น เช่น หนังสือเดินทางราชการ จะเป็นการใช้ในทางที่ผิดต่อกฎหมายไทยว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางราชการ หมวด 2 ข้อ 12 กล่าวคือ “ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการจะนำหนังสือเดินทางไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวมิได้” และยังผิดต่อวัตถุประสงค์ของบัตร ABTC อีกด้วย คำเตือนดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป


การเดินทางเข้าเขตเศรษฐกิจเอเปคต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อธุรกิจระยะสั้นเท่านั้น  หากมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเขตเศรษฐกิจนั้นๆ ก็อาจปฏิเสธไม่ให้ใช้บัตร ABTC ในการเดินทางครั้งนั้นๆได้

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคคืออะไร
บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) เป็นเสมือนวีซ่า    ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมโครงการนี้ในการติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) เกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มของที่ประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค  (Asia-Pacific Economic Cooperation  หรือ  APEC)  โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของสมาชิกเอเปค

บัตรเดินทางนี้จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทาง ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอวีซ่าและขั้นตอนในการเข้าเมือง

จนถึงปัจจุบันนี้ (สิงหาคม 2558 ) มีสมาชิกเอเปค จำนวน 19 เขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมในโครงการบัตรเดินทาง ABTC  ได้แก่  ออสเตรเลีย  บรูไน  ชิลี  จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  มาเลเซีย นิวซีแลนด์  เปรู  ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์  ไทย ไต้หวัน  เวียดนาม  เม็กซิโก และรัสเซีย

อนึ่ง สหรัฐฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ABTC แล้วโดยเป็นสมาชิกชั่วคราว กล่าวคือ ไทยและสหรัฐฯ จะยังไม่มีการให้ pre-clearance แก่นักธุรกิจของกันและกัน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือบัตร ABTC ของไทยประสงค์จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ จะต้องได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐฯก่อนแต่สามารถใช้ช่องทาง ABTC lane ในท่าอากาศยานนานาชาติของสหรัฐฯ เพื่อรับการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมือง โดยแสดงบัตร ABTC แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ การใช้บัตร ABTC เดินทางเข้าสหรัฐฯ เป็นการรับการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองเท่านั้น มิใช่การยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐฯ

กรณีของประเทศแคนาดานั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นมา แคนาดาเริ่มให้ผู้ที่ถือบัตร ABTC สามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาโดยใช้บริการของเคานท์เตอร์พิเศษ ณ สนามบินนานาชาติ 8 แห่ง คือ  Vancouver International Airport,  Toronto Pearson International Airport (Terminal 1 and 2), Ottawa Macdonald-Cartier International Airport, Montreal-Pierre Elliot Trudeau International Airport, Halifax Robert L. Stanfield International Airport, Calgary International Airport, Winning James Armstrong Richardson International Airport, และ Edmonton International Airport

การอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าแคนาดาของผู้ถือบัตร ABTC ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการขอวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา  ในขณะที่แคนาดากำลังจะเข้าร่วมในโครงการ ABTC  โดยขั้นตอนที่สองจะดำเนินการเพื่อให้นักธุรกิจแคนาดาสามารถเดินทางภายในภูมิภาคเอเปค ให้ได้รับประโยชน์ความสะดวกรวดเร็วพิธีการทางเข้า-ออก ที่สนามบิน  ดังนั้นการเดินทางเข้าประเทศแคนาดาของผู้ถือบัตร ABTC ยังคงต้องดำเนินการขอวีซ่าจากสถานทูตแคนาดา ก่อนการเดินทาง


สำหรับกรณีเร่งด่วน
ผู้ยื่นคำร้องสามารถขอให้พิมพ์บัตรชั่วคราว หรือ Interim Card  เมื่อได้รับการ pre-clearance  จากเขตเศรษฐกิจ priority ของตน ผู้ยื่นคำร้องต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตร ABTC ซึ่งถือว่าเป็น Interim card ใบละ 1,000 บาท โดยชำระในวันที่มารับบัตร (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบัตร ABTC รายละ 8,500 บาท) และเมื่อได้รับ pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจแล้ว  ระบบ ABTC ก็จะสั่งพิมพ์บัตร ABTC  ซึ่งเป็นบัตรจริงเป็นใบที่สองให้โดยอัตโนมัติ  โดยบัตรชั่วคราวก็จะถูกยกเลิกทันที ผู้ยื่นคำร้องจะต้องนำบัตรชั่วคราวมาเปลี่ยน เพื่อที่จะนำบัตรที่ได้รับ pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจไปใช้แทน
   

ยื่นใบสมัครเพื่ออะไร
การยื่นใบสมัครเพื่อขอรับบัตร ABTC คือ การขออนุญาตหรือขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมในโครงการ เพื่อเดินทางไปติดต่อธุรกิจระยะสั้น  ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องที่กรอกในใบสมัครจะถูกส่งไปยังสมาชิกที่ร่วมในโครงการ ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบประวัติ และหากการตรวจสอบประวัติผ่าน  ผู้สมัครก็จะได้รับบัตร ABTC ที่สามารถใช้เสมือนเป็นวีซ่า เพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการ  แบบเดินทางเข้าได้หลายครั้ง (Multiple entry ) ภายในอายุของบัตร  โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ครั้งละไม่เกิน  90  วัน


ลักษณะของบัตรเดินทางฯ
บัตร ABTC  มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต  มีอายุ 5 ปี    โดยบนบัตร จะมี รูปถ่ายและลายเซ็นของผู้ถือบัตร ชื่อนามสกุล  วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง  วันหมดอายุของบัตร   และชื่อสมาชิกเอเปคที่ผู้ถือบัตร  ได้ผ่านการตรวจสอบประวัติแล้วและสามารถเดินทางเข้าได้ ผู้ถือบัตรเดินทางฯ จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

 • สามารถเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่บนด้านหลังของบัตรเพื่อติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการขอวีซ่าแต่ละครั้ง
 • ขั้นตอนการเข้าเมืองสะดวกรวดเร็วขึ้น  โดยผู้ถือบัตร จะได้รับอนุญาตให้เข้าช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค  (APEC Lane)   ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค


วิธีการใช้บัตรเดินทางฯ

 • ในการเดินทาง ผู้ถือบัตร ABTC จะต้องใช้ร่วมกับหนังสือเดินทางซึ่งมีหมายเลขเดียวกันกับที่ปรากฏบนบัตร ABTC เท่านั้น
 • ใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในระยะสั้นเท่านั้น  หากมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเขตเศรษฐกิจนั้นๆ ก็อาจปฏิเสธไม่ให้ใช้บัตร ABTC ในการเดินทางครั้งนั้นๆได้


ผู้ใดมีสิทธิสมัครขอรับบัตรเดินทางฯ

 • นักธุรกิจผู้ถือหนังสือเดินทางไทย  ซึ่งต้องการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ  และเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษคดีทางอาญา หรือ มิเคยถูกปฏิเสธในการเข้าเมืองจากดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการ
 • นอกจากนี้ผู้ยื่นสมัครขอบัตร ABTC จะต้องสมัครในนามบริษัทหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก หอการค้าไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสมาคมธนาคารไทย  เท่านั้น


ขั้นตอนการสมัคร

สำหรับผู้ยื่นคำร้อง

 1. ผู้ยื่นคำร้องต้องกรอกใบสมัคร 1 ใบ (ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน)  ตามแบบฟอร์ม ซึ่งสามารถ down load ได้ที่ www.wtothailand.or.th  หรือ www.jsccib.org
 2. สำเนาหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และฉบับอื่นๆ ที่ใช้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อแสดงหน้าที่มีการตรวจลงตราการเดินทางไปยังประเทศสมาชิก (สำเนาหน้าที่มีประวัติวีซ่าทั้งหมด)ในกรณีที่อายุหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้อง มีอายุน้อยกว่า 5 ปี และยังยืนยันที่จะสมัครขอบัตร ABTC นั้น สามารถกระทำได้ เพียงแต่บัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีอายุน้อยกว่า 5 ปี คือ บัตร ABTC จะมีอายุเท่ากับอายุของหนังสือเดินทางที่เหลือ
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (รูปถ่ายไม่ควรแสกน หรือเป็นรูปถ่ายโพลาลอยด์  และฉากหลังรูปต้องเป็นสีขาวเท่านั้น รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 4. ใบแจ้งยอดรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Account Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องผ่านการรับรองจากธนาคาร)
 5. หนังสือรับรองการทำงานที่มีรายละเอียดตำแหน่ง เงินเดือน และเวลาเริ่มต้นการทำงานกับบริษัท/องค์กร
 6. หนังสือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือองค์กรที่สังกัด
 7. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 8,500 บาท/คน

ยื่นสมัครได้ที่หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ  สมาคมธนาคารไทย ตามที่บริษัทหรือหน่วยงานของผู้ยื่นคำร้องเป็นสมาชิกอยู่

กรณีคุณสมบัติไม่ผ่านการพิจารณา
กรณีที่ผู้ยื่นขอบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค และไม่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) นั้น สำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) จะขอหักค่าธรรมเนียมสมัคร จำนวน 1,500 บาท (จาก ค่าธรรมเนียม 8,500 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เริ่มกำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

สำหรับเจ้าหน้าที่

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และผ่านกระบวนการพิจารณาของแต่ละสถาบัน  ก่อนนำส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมรายละ 8,500 บาท ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
 2. สำนักงาน กกร.
  1. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและบันทึกรายละเอียดของผู้ยื่นคำร้อง ก่อนนำส่งไปยังกรมการกงสุล     กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการต่อไป
  2. ดำเนินการแจ้ง Application Number ของผู้ยื่นคำร้อง หลังจากที่ได้ยื่นใบสมัครไปยังกรมการกงสุลแล้วประมาณ  1-2 เดือน ไปยังผู้ยื่นคำร้องเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะของการ pre-clearance ของเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการ
  3. ติดตามความคืบหน้าการอนุมัติของแต่ละประเทศ  และรายงานให้ผู้ยื่นคำร้องรับทราบเป็นระยะๆตามความเหมาะสม
  4. ประสานงานกรมการกงสุล เพื่อออกบัตร ABTC  ให้กับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติครบทุกเขตเศรษฐกิจ (19 เขตเศรษฐกิจ) หรือตามที่ผู้ยื่นคำร้องต้องการ  (  เช่น Interim Card กรณียังอนุมัติ ยังไม่ครบ 19 เขตเศรษฐกิจ)    ระยะเวลาการดำเนินการออกบัตร ABTC เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาของแต่ละเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 4-6 เดือน
  5. จัดส่งบัตร ABTC ไปยังผู้ยื่นคำร้องตามช่องทางที่เหมาะสม และบันทึกข้อมูลบัตรABTC เหล่านั้นไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะภาพการอนุมัติบัตร

หลังการยื่นใบสมัครประมาณ 1-2 เดือน  เมื่อได้รับแจ้ง Application Number ของผู้สมัคร จาก สำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร. หรือจากการติดต่อสอบถามแล้ว ให้ทำการตรวจสอบสถานะภาพการอนุมัติที่  www.businessmobility.org  ตามลำดับ ดังนี้

(1)เมื่อเข้าไปที่ website www.businessmobility.org แล้ว ให้ click ที่ “Check your Card status”
(2)หลังจากนั้นเลือก click “ Thailand”
(3)ต่อมาให้ Click “ Check your Card status online”
(4)ลำดับต่อมาใส่หมายเลข Application Number ที่ช่อง “Application Number” 
(5)และ click ที่ “Check Application Status”  ก็จะรับทราบสถานะของการอนุมัติของเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการ


การทำบัตรใหม่
สำหรับผู้ถือบัตร ABTC และหมดอายุ ให้ดำเนินการยื่นสมัคร ตามขั้นตอนการสมัครข้างต้น และให้ถ่ายสำเนาบัตร ABTC ที่หมดอายุ เป็นเอกสารแนบในการยื่นเอกสารสมัครด้วย    


กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
สำหรับผู้ถือบัตร ABTC ที่เปลี่ยนหนังสือเดินทาง ให้นำส่งบัตร ABTC และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ สำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร.  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1,000 บาท/คน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตรใหม่


กรณีบัตรสูญหาย
1.ให้แจ้งความ โดยระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตร ABTC หมายเลขหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุของบัตรที่สูญหาย ลงในใบแจ้งความ
2.ให้ทำหนังสือแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร. พร้อมแนบใบแจ้งความ เพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานไปยังกรมการกงสุลในการขอออกบัตรใบใหม่  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์บัตรใบใหม่ จำนวน 1,000 บาท/ใบ


ข้อควรระวัง
บัตรเดินทาง ABTC นี้เป็นเสมือนวีซ่า  ผู้ถือบัตรได้รับอนุมัติวีซ่าธุรกิจเดินทางเข้าได้หลายครั้ง (Multiple entry visa) จากเขตเศรษฐกิจตามที่ระบุไว้หลังบัตรแล้ว  ดังนั้นผู้ถือบัตรไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าอีก หากจะเดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจเหล่านั้น  เพียงแต่ต้องใช้บัตร ABTC ควบคู่กับหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ยื่นขอบัตร ABTC เท่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ระเบียบการเข้าเมืองของเขตเศรษฐกิจเอเปคต่างๆ สำหรับนักธุรกิจต่างชาติ และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ  ABTC เช่น เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการ  และท่าอากาศยานที่สามารถใช้บัตร ABTC เดินทางเข้าได้ เป็นต้น  ที่ www.businessmobility.org   ในกรณีที่ประสงค์จะให้ออกบัตร Interim Card ผู้ยื่นคำร้องจะต้องแจ้งโดยตรงมายัง สำนักงาน กกร. เท่านั้นผู้ถือบัตร Interim Card สามารถใช้ช่องทาง APEC Lane ที่ท่าอากาศยานได้แม้ว่าจะยังไม่ได้รับ pre-clearance  จากเขตเศรษฐกิจนั้นๆ แต่จะต้องได้รับการตรวจลงตรา (visa) ที่เหมาะสมก่อนเดินทางเข้า


ติดต่อสอบถาม

 

 1. หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 3610  (คุณกายทิพย์)
  โทรสาร 02-622-1003
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  โทรศัพท์ 02-345-1145    (คุณอรอุมา)
  โทรสาร 02-345-1281-3
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. สมาคมธนาคารไทย
  โทรศัพท์ 02-558-7505   (คุณสมัคร)
  โทรสาร 02-558-7509
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. สำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
  โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 4230   (คุณยุวดี) 
  โทรสาร 02-622-2184
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  โทรศัพท์ 02-981-7470  (คุณณภัทร  เรืองเดชา)
  โทรสาร 02- 575-1066
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง