1  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/หอการค้าไทย

2  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3  สมาคมธนาคารไทย