1. บทนำ
 ด้วยความมุ่งมั่น และความพยายามของสามสถาบันของภาคเอกชน ในการที่จะสร้างผู้ประกอบการให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ ในการผลิตสินค้า และให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีจริยธรรมในการทำธุรกิจต่อผู้บริโภคอันเป็น การสร้างความนิยมในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมให้ยั่งยืน
 คณะ กรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย หรือ กกร.  จึงร่วมดำเนินงานโครงการตราสัญลักษณ์ Q-MARK
 ใน การนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง “ตราสัญลักษณ์ Q-MARK”  ให้กับ กกร. เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547  ทะเบียนเลขที่ ร107 และ  ร108
 ตั้งแต่ปี 2547  มีกิจการทั้งหมด จำนวน 68 ราย ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ Q-MARK  และมี 47 รายที่มีผลบังคับใช้ (ณ เดือนพฤศจิกายน 2551)

2. วัตถุประสงค์ของตราสัญลักษณ์ Q-MARK
• เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย
• เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการเอาใจใส่ต่อการผลิตสินค้าและบริการของตน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพตามฉลาก มีการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน 
• เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้ใช้ และผู้บริโภค ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการประกอบการและบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

3. ประเภทตราสัญลักษณ์ Q-MARK
 3.1. การประเมินเพื่อให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 (1) ภาคการค้าและบริการ
 (2) ภาคการผลิต
 (3) ภาคบริการการเงินและการธนาคาร
3.2. การให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK แบ่งเป็น 3 กรณี คือ
 กรณี 1:  ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ที่ใช้ทั้งองค์กร
 กรณี 2:  ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ที่ใช้เฉพาะประเภทของสินค้า     หรือบริการ หรือบางสาขาของธุรกิจ
 กรณี 3: ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ที่ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้
   ผ่านการประเมิน  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
• คุณภาพตรงตามคุณสมบัติที่ผู้ผลิตระบุ (Self-declaration)
• คุณภาพตามมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรม
• คุณภาพตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
• คุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย

4. คุณสมบัติของตราสัญลักษณ์ Q-MARK
  Q-MARK เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้มีการตรวจประเมินกิจการของ ผู้ผลิต ผู้ค้า  และผู้ให้บริการ ถึงความรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคและมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
• ได้ ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสินค้าและบริการ มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และมีคุณภาพตรงตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในฉลาก หรือตรงตามที่ผู้ผลิตอ้างอิงไว้    
• ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในสินค้าและมีบริการหลังการขายที่ดี และมีจริยธรรมในการทำธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม

5.  ตราสัญลักษณ์ Q-MARK กับ ISO หรือ มอก.
• มอ ก. เป็นข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการตรวจรับรองแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐานที่สำนักงานกำหนดจะ ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะมีมาตราส่วนกำหนดไว้สำหรับสินค้าหลักๆ ที่มีระดับความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจ  สังคม และความปลอดภัย
• ISO เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิกมา ร่วมกันจัดทำ ISO ฉบับที่มาใช้ในการรับรองที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ได้แก่ ISO 9001 เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพ  ISO 14001 เป็นกระบวนการการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
• ผู้ประกอบการที่ขอใช้ตรา สัญลักษณ์ Q-MARK นั้น ต้องมี มอก. หรือ ISO สำหรับสินค้าที่ควรต้องมี สำหรับสินค้าที่ไม่มี มอก. ก็ต้องมีการทดสอบว่ามีคุณภาพตรงตามคุณสมบัติที่ผู้ผลิตระบุ และมีการประเมินเพิ่มเติมในด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  การดูแลสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน

6. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอการรับรองตราสัญลักษณ์ Q-MARK
• เป็น นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้มีอำนาจในการบริหารฝ่ายไทย             ร่วมบริหารในระดับการจัดการเพื่อดำเนินการผลิตและบริการนั้นๆ
• เป็น สมาชิกของหอการค้าไทยหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ                    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสมาคมธนาคารไทย  หรือหอการค้าจังหวัด และ/หรือเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าหรือสถาบันวิชาชีพที่กิจการของตนเองสังกัด
• มี ภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสินค้า บริการ และมีจริยธรรม           ในการประกอบธุรกิจ ไม่มีประวัติด่างพร้อย หรือเสื่อมเสียในการประกอบธุรกิจ
• การผลิต การค้า และการบริการที่จะขอรับตราสัญลักษณ์ Q-MARK ต้องเป็นสินค้า หรือบริการที่ผลิตหรือมีขึ้นในประเทศไทย
• มีประสบการณ์ขั้นต่ำ ตามที่สมาคม/หรือสถาบันทางวิชาชีพกำหนด
 

7. ผลประโยชน์ของตราสัญลักษณ์ Q-MARK
7.1. ประโยชน์ต่อองค์กร 
• ความ เชื่อถือและวางใจจากลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้บริษัทที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-MARK ทำธุรกิจในประเทศและส่งออกตลาดต่างประเทศได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้น
• บริษัท ขนาดใหญ่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกบริษัทขนาดเล็กที่ได้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ไปรับเหมาแบ่งเบาภาระงานที่ไม่ใช่งานหลัก หรือการ Out-source ทำให้บริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น
7.2. ประโยชน์ต่อส่วนรวม
• ตราสัญลักษณ์ Q-MARK สร้างความกระตือรือร้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
• การ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน มีกระแสร่วมด้านมาตรฐานและคุณภาพ ทำให้เกิดความร่วมมือและการรวมตัวกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และการค้าที่เข้มแข็ง 
• วิสาหกิจหลาย ๆ แห่งอาจรวมตัวเป็นกลุ่มคลัสเตอร์และกำหนดมาตรฐานของกลุ่มขึ้นเพื่อขอรับการประเมินเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK

7.3. สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK
• ผู้ได้รับ Q-MARK มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ เป็นเวลา 2 ปี
  (1) เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพสินค้า และบริการ
  (2) เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ผลิต  ผู้ค้าและ ผู้ให้บริการในการเอาใจใส่ต่อคุณภาพสินค้าและบริการ
  (3) ผู้ ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์การได้รับ Q-MARK ผ่าน   ทางสื่อมวลชนต่างๆ สามารถแสดงเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์    Q-MARK ได้อย่างเปิดเผย


8. การยื่นขอตราสัญลักษณ์ Q-MARK และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
• สามารถรับใบคำขอและรับรายละเอียดได้จาก www.qmark.or.th  หรือ   www.jsccib.org
• ยื่นใบคำขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สถาบันที่ท่านเป็นสมาชิก ตามที่กำหนด ดังนี้
 ภาคการค้าและการบริการ
 ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
 เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ  แขวงราชบพิธ  เขตพระนคร  กทม. 10200
 โทรศัพท์ 02-622 1860-70 ต่อ 343 หรือ 344 โทรสาร 02-622 1006
 www.thaiechamber.com

 ภาคการผลิต
 ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โซน C ชั้น 4 
 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  แขวง-เขต คลองเตย  กทม. 10110
 โทรศัพท์ 02-345 1173   โทรสาร 02-345 1187
 www.fti.or.th

 ภาคการบริการการเงินและการธนาคาร
 ที่สมาคมธนาคารไทย
 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 4
 195/5 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  แขวง-เขต คลองเตย  กทม. 10110
 โทรศัพท์ 02-264 0883-7  โทรสาร02-264 0888
  www.tba.or.th

 

 

 

Q-MARK
ตรารับรองคุณภาพสินค้า
และบริการที่ดีได้มาตรฐาน
ธุรกิจมีจริยธรรม
www.qmark.or.th
www.jsccib.org

 


สำนักงานคณะกรรมการร่วม (กกร.)
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
150/2  ชั้น 3  อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ C/o สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ถนนราชบพิธ  แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 02-622 1860-70 ต่อ 420, 422, 423, 02-225 5474
โทรสาร 02-622 2184