การประชุมหารือ Public-Private Dialogue ระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น

Apr 05, 2019        View 497กิจกรรม กกร.

การประชุมหารือ Public-Private Dialogue ระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date