นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.)