ความเป็นมา

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันได้มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ระดับกกร.จังหวัด / กกร.กลุ่มจังหวัด ขึ้น มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการ กกร. และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่สามารถเร่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหา/อุปสรรค และความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ