บัญชีเดียว

หัวข้อสัมมนา

- ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิและวิธีการยื่น E-filling โดยผู้แทนจากกรมสรรพากร

- How to 

  วิธีการปรับปรุงบัญชีที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร โดย ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี

  วิธีการยื่น DBD E-filling และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงิน โดยผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- กฎเกณฑ์ และมาตรการให้สินเชื่อ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสมาคมธนาคารไทย

ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่นี้ https://forms.gle/s4hbKjHrb88nT93L9