การประชุมหารือ Public-Private Dialogue ระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น

05 เม.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 849กิจกรรม กกร.

การประชุมหารือ Public-Private Dialogue ระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด