top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

ภาคกลางตอนล่าง 1

แผนที่ประเทศไทย-16.png
กลางล่าง1.jpg

นายสรรเพชญ ศลิษฎ์อรรถกร

ประธานกลุ่มจังหวัด

 

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี
ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า)
ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ : 71000

โทร. : 0-3452-7777 ต่อ 420 , 081-944-9686 โทรสาร : 0-3452-7751 อีเมล์ : sr_kanburi@yahoo.co.th

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

ประธาน กาญฯ.jpg

นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า)
ถนน : แสงชูโต ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : เมือง
จังหวัด : กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ : 71000

โทร. : 034-527-777 ต่อ 420 , 081 944 9686

โทรสาร : 034-527-751

อีเมล์ : sr_kanburi@yahoo.co.th

ราชบุรี

ราชบุรี

ประธาน ราชบุรี.jpg

นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : เลขที่ 33
ถนน : อำเภอ ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ : 70000

โทร. : 032-910275 , 093-1693535

โทรสาร : 032-315048

อีเมล์ : fti.rb33@gmail.com

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

ประธาน สุพรรณฯ.jpg

นายพีรพัทธ์ วงค์กมลพร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 9 หมู่ 4 ถนน : สุพรรณ-บางลี่
ตำบล : รั้วใหญ่ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ : 72000

โทร. : 085-594-9224

โทรสาร : 035-555658

อีเมล์ : m2n09@hotmail.com

bottom of page
Free Counter