top of page
นักวิเคราะห์ข้อมูล

สภาธุรกิจ

สภาธุรกิจ ไทย - แอฟริกาใต้

0626201593143599_logo.png
0626201593143016.png

ประธาน

นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย
อีเมล์ : thidnayapornp@fti.or.th

โทรศัพท์ : 02 345 1115

bottom of page
Free Counter