top of page
นักวิเคราะห์ข้อมูล

สภาธุรกิจ

สภาธุรกิจ ไทย - ตุรกี

1010171507603239_logo.png
0626201593140517.png

ประธาน

ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย
อีเมล์ : patchanida.th@thaichamber.org

โทรศัพท์ : 02-018-6888 ต่อ 4370

house-01.png
would-01.png
man-01.png
bottom of page
Free Counter