top of page
นักวิเคราะห์ข้อมูล

สภาธุรกิจ

สภาธุรกิจ ไทย - อิหร่าน

0926171506400412.png

ประธาน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
อีเมล์ : rani.pa@thaichamber.org

โทรศัพท์ : 02-018-6888 ต่อ 4460

bottom of page
Free Counter