top of page
company-owner-signing-contract.jpg

คณะกรรมการ

0721171500609594 (1).png
0721171500609606 (1).png

สมาคมธนาคารไทย

รายนามโครงสร้างผู้บริหาร

116829.png

นายผยง ศรีวณิช

ประธานกรรมการ

560980.jpg
763136.png
439655.png
493531.png

นายปิติ ตัณฑเกษม

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

625627.png
177548.png
912483.png

นายชาติศิริ โสภณพนิช

นายพรสนอง ตู้จินดา

นายกอบศักดิ์ ดวงดี

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย

bottom of page
Free Counter