top of page
นักวิเคราะห์ข้อมูล

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC)

0809221660013245.png

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council : ABAC) 

 

ผู้นำประเทศภาคีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ตระหนักถึงบทบาทของภาคธุรกิจที่มีต่อประเด็นความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ จึงได้เห็นชอบให้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1995 

 

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะต่อผู้นำและภาครัฐ ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเสนอมุมมองในหลากหลายประเด็นกับคณะทำงานด้านต่างๆของเอเปค

bottom of page
Free Counter