top of page
company-owner-signing-contract.jpg

คณะกรรมการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายนามโครงสร้างผู้บริหาร

866219.png

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

ประธาน ส.อ.ท.

176217.png
341307.png
226640.png
288577.png

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

นายเจน นำชัยศิริ

นายทวี ปิยะพัฒนา

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

ประธานกิตติมศักดิ์

ประธานกิตติมศักดิ์

รองประธานอาวุโส

เลขาธิการ

374682.png
296080.png
737586.png

ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา

นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

เหรัญญิก / รองประธาน

นายทะเบียน / รองประธาน

รองประธาน

619750.png
124895.png
229872.png
115220.png

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ

นายชาติชาย พานิชชีวะ

รองประธาน

รองประธาน

รองประธาน

รองประธานกรรมการ

188583.png
615503.png
571783.png

นายเชิญพร เต็งอำนวย

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

น.ส.พิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

รองประธาน

รองประธาน

รองประธาน

700884.png
519469.png
737437.png
710912.png

นายนพดล ปิ่นสุภา

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์

นายเวทิต โชควัฒนา

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช

รองประธาน

รองประธาน

รองประธาน

รองประธาน

706988.png

นายสุชาติ จันทรานาคราช

รองประธาน

511582.png

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

รองประธาน

bottom of page
Free Counter