top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

แผนที่ประเทศไทย-18.png
308นายสุรเดช นิลเอก กลางปริมณทล.jpg

นายสุรเดช นิลเอก

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 5

เลขที่  85 หมู่ 3 ถนน มาลัยแมน ตำบล นครปฐม

อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ 73000

 

โทร. 034-210-288, 089-199-0611
โทรสาร 034-210-289

อีเมล์ ftinpt.off@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานกลางปริมณทล.jpg

ดร. สุรพงษ์ เป้ากลาง

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดปทุมธานี
เลขที่ 90/21 หมู่ 4 
ตำบล :บ้านฉาง
อำเภอ เมืองแจังหวัด ปทุมธา
นี

หัสไปรษณีย์ 12000

โทร. 02-581-1738-9

โทรสาร 02-581-4016

อีเมล์ pathumthanipcc@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานกลางปริมณทล.jpg

นางสาวเมญาวดี สงวนดี

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานพวงศ์-ลาดหลุมแก้ว

เลขที่ 27/3 หมู่ 7 

ถนน สุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน ตำบล หน้าไม้

อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ 12140

โทร. 086-082-9712 , 02-977-6232
โทรสาร 02-977-6232
อีเมล์ Mayavadee.Sanguand@bangkokbank.com

นครปฐม

กกร. นครปฐม

214นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช นครปฐม.jpg

นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

เลขที่ 85 หมู่ 3 ถนน  มาลัยแมน ตำบล นครปฐม

อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ 73000

 

โทร.  034-210-288 , 089-199-0611

โทรสาร  034-210-289

อีเมล์  ftinpt.off@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานนครปฐม.jpg

นายวิชัย โกสมนึก

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 151/79 ซอย โรงแรมเวล ถนน ราชวิถี
ตำบล 
พระปฐมเจดีย์
อ่เภอ เมือง
จังหวัด นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ 73000

โทร. 081-294-7950

โทรสา 034-254-647

อีเมล์ npcccc@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานนครปฐม.jpg

นายอานนท์ เวียงจันทร์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนทรงพล

เลขที่ 447/2 ถนน ทรงพล ตำบล สนามจันทร์

อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ 73000

 

โทร. 087-161-1989
โทรสาร 034-251096
อีเมล์ Arnon.Wiangchan@bangkokbank.com

นนทบุรี

กกร. นนทบุรี

ประธาน นนท์.jpg

นายทวีศักดิ์ สุทิน

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ

อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

 

โทร. 02-580-0320

โทรสาร 02-580-0321

อีเมล์ nuntawee@zimmtheater.com

ประธานนนทบุรี.jpg

นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สนง.หอการค้าจังหวัดนนทบุรี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้นที่ 5

ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ

อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

 

โทร. 081-5557640

โทรสาร 02-5917878

อีเมล์ nonthaburipcc@gmail.com

ประธานนนทบุรี.jpg

นางจิราพร  ชยากร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี

เลขที่ 526 ถนน ประชาราษฎร์ ตำบล สวนใหญ่

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร. 084-075-6240 , 02-525-0447 ,

02-525-0421
โทรสาร 02-525-0857
อีเมล์ jiraporn.chayakorn@krungthai.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ปทุมธานี

กกร. ปทุมธานี

ประธานกลางปริมณทล.jpg
ประธาน ปทุมฯ.jpg

ดร. สุรพงษ์ เป้ากลาง

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดปทุมธานี
เลขที่ 90/21 หมู่ 4 
ตำบล :บ้านฉาง
อำเภอ เมืองแจังหวัด ปทุมธา
นี

หัสไปรษณีย์ 12000

โทร. 02-581-1738-9

โทรสาร 02-581-4016

อีเมล์ pathumthanipcc@gmail.com

นายสมควร จันทร์แดง

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เลขที่ 160 ตึกบริหารและฝึกอบรม

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ชั้น 3 หมู่ 5

ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกะดี อำเภอ เมือง

จังหวัด ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ 12000

โทร. 02-501-2284 มือถือ 081-808-9161

โทรสาร 02-501-2284

อีเมล์ FTI.pathumthani@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานกลางปริมณทล.jpg

นางสาวเมญาวดี สงวนดี

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สาขานพวงศ์-ลาดหลุมแก้ว

เลขที่ 27/3 หมู่ 7 

ถนน สุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน ตำบล หน้าไม้

อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ 12140

โทร. 086-082-9712 , 02-977-6232
โทรสาร 02-977-6232
อีเมล์ Mayavadee.Sanguand@bangkokbank.com

สมุทรปราการ

กกร. สมุทรปราการ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานสมุทรปราการ.jpg

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 444 หมู่ 4 ถนน ท้ายบ้าน
ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10280

โทร. 02-703-4642

โทรสาร 02-388-0494

อีเมล์ samutchamber@hotmail.com

ประธาน สมุทรปราการ.jpg

นางปราณี คุรุเวฬกรณ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

เลขที่ 50 ถนน ศรีสมุทร ตำบล ปากน้ำ

อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10270

โทร. 094-439-1333

โทรสาร 02-702-5771

อีเมล์ off.prakan51@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานสมุทรปราการ.jpg

นายพินิช  นาคราช

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

สาขาปากน้ำ

เลขที่ 43 ถนน สายลวด ตำบล ปากน้ำ

อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10270

โทร. 082-993-8418 , 02-387-0704 ,

02-389-0993 -7
โทรสาร 02-387-0705
อีเมล์ pinit.nakarat@krungthai.com

bottom of page