top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

แผนที่ประเทศไทย-21.png
S__30892069_edited.jpg

นายสุรพล สุทธจินดา

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชั้น 6
เลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ถนน สุขุมวิท ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 20000

โทร. 038-288-507
โทรสาร 038-288-508

อีเมล์ ftichonburi@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานตะวันออก1.jpg

นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดชลบุรี

ศาลาประชาคม “รวมใจชน”
ถนน ตำหนักน้า ตำบล บา
งปลาสร้อย
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 20000

โทร. 098-287-0595 , 097-242-1069
โทรสาร 038-273-095-6
อีเมล์ chanaradee4@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานตะวันออก1.jpg

นางสาวจุฑารัตน์ เงินประถม

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ นาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านฉาง

เลขที่ 126 หมู่ 5 ถนน สุขุมวิท ตำบล บ้านฉาง

อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง

รหัสไปรษณีย์  21130

โทร. 086-141-6030 , 038-602-385-6
โทรสาร 038-602-700
อีเมล์ Chutarat.Ngeonprathom@bangkokbank.com

ฉะเชิงเทรา

กกร. ฉะเชิงเทรา

สมาคมธนาคารไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานฉะเชิงเทรา.jpg

นายจิตรกร เผด็จศึก

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 450-452-454 ถนน สิริโสธร

ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ 24000

โทร. 089-831-6933

โทรสาร 038-514-106

อีเมล์ hokanka@yahoo.com

ประธาน ฉะเชิงเทรา.jpg

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2
ถนน เรืองวุฒิ ตำบล หน้าเมือง

อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

รหัสไปรษณีย์ 24000

โทรศัพท์ 038-814-419 , 081-723-7496

โทรสาร 038-814-409

อีเมล์ fti.ccs-chapter@hotmail.com
fti.ccs.chapter@gmail.com

ประธานฉะเชิงเทรา.jpg

นางสาวรัตนา เล็กเจริญรัตน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่ 191/74 ถนน มหาจักรพรรดิ์ 

ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ 24000

โทร. 081-688-5040 , 086-141-6458 ,

038-514982-7
โทรสาร 038-514-981
อีเมล์ Ruttana.Lekcharoenrut@bangkokbank.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชลบุรี

กกร. ชลบุรี

ประธาน ชลบุรี.jpg

นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท ตำบล เสม็ด
อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20000

 

โทร. 038-288-507 , 098-830-7658

โทรสาร 038-288-507

อีเมล์ ftichonburi@gmail.com

ประธานชลบุรี.jpg

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดชลบุรี
ศาลาประชาคม “รว
มใจชน” 
ถนน ตำหนักน้า ตำบล บางปลาสร้อย

อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 20000

 

โทร. 098-287-0595

โทรสาร 038-273-095-6

อีเมล์ chonburi.ccb@gmail.com

ประธานชลบุรี.jpg

นางสาวนวลอนงค์ วิเชียร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

สาขาบางปลาสร้อย

เลขที่ 872 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปลาสร้อย 

อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 20000

 

โทร. 084-075-5001 , 038-274-093
โทรสาร 038-274-092
อีเมล์ nuananong.wichien@krungthai.com

สมาคมธนาคารไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ระยอง

กกร. ระยอง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานระยอง.jpg

นายพิธพร สมะลาภา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดระยอง
เลขที่ 88/8 ม.2 ตำบล ทับมา
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21000

โทร. 086-328-1836
โทรสาร 033-014-615
อีเมล์ rayongpcc@gmail.com

ประธาน ระยอง.jpg

นายสงวน แสงวงศ์กิจ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เลขที่ 140/20 ถนน สุขุมวิท ตำบล เนินพระ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 

รหัสไปรษณีย์ 21000

โทร. 038-017-594 , 084-779-3123

โทรสาร 038-619-016

อีเมล์ warinee.aum@hotmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานตะวันออก1.jpg

นางสาวจุฑารัตน์ เงินประถม

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาบ้านฉาง

เลขที่ 126 หมู่ 5 ถนน สุขุมวิท ตำบล บ้านฉาง

อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง

รหัสไปรษณีย์  21130

โทร. 086-141-6030 , 038-602-385-6
โทรสาร 038-602-700
อีเมล์ Chutarat.Ngeonprathom@bangkokbank.com

bottom of page