top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

แผนที่ประเทศไทย-19.png
กลางล่าง2.jpg
ประธานกลางล่าง2.jpg

นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

เลขที่ 921/97 ถนน เอกชัย ตำบล มหาชัย

อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ 74000

โทร.  034-110-337 , 086-324-8024

โทรสาร  034-110-337

อีเมล์  offsakhon@gmail.com

นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ อาคารศูนย์โอทอปเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง

จังหวัด สมุทรสงคราม

รหัสไปรษณีย์ 75000

โทร. 098-519-5646

โทรสาร 034-718-154

อีเมล์ jarutat19@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานกลางล่าง2.jpg

นายเชาวลิต แย้มปราโมทย์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากระทุ่มแบน

เลขที่ 1325 ถนน สุคนธวิท ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน

อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ 74110

โทร. 087-161-1767 , 081-986-4221 , 034-470-908 , 034-473-326-7
โทรสาร 034-471-908 , 034-470-910
อีเมล์ Chaowalit.Yaempramoth@bangkokbank.com

ประจวบคีรีขันธ์

กกร. ประจวบคีรีขันธ์

สมาคมธนาคารไทย

ประธานประจวบฯ.jpg

นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 21 ถนน สู้ศึก

ตำบล ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รหัสไปรษณีย์ 77000

 

โทร 081-981-3105

โทรสาร 032-602-226

อีเมล์ prachuapchamber@gmail.com

ประธาน ประจวบฯ.jpg

นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ 21 ( โรงแรมหาดทอง) ถนน สู้ศึก

ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ เมือง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รหัสไปรษณีย์ 77000

 

โทร. 086-310-4565,089-918-1310
อีเมล์ fti.prachuapkhan@gmail.com

ประธานประจวบ.jpg

นางสาวรำไพ คำวิจารณ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สาขาหัวหิน

เลขที่ 29 ถนน เพชรเกษม ตำบล หัวหิน

อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รหัสไปรษณีย์ 77110

 

โทร.087-161-1975 , 089-915-0404 ,

032-511-717
โทรสาร 032-512512
อีเมล์ Rampai.Kamwijan@bangkokbank.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เพชรบุรี

กกร. เพชรบุรี

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานเพชรบุรี.jpg

นายพันธ์ุธัช หิรัญจิรวงศ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ KRSC Thailand Resort
เลขที่ 550 หมุ่ 1 ตำบล แก่งกระจาน
อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76170

โทร. 092-665-8469
โทรสาร 032-459-106
อีเมล์ lertchanta.see@gmail.com

ประธาน เพชรบุรี.jpg

ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่  87/2 ตำบล ต้นมะม่วง

อำเภอ  เมืองเพชรบุรี จังหวัด  เพชรบุรี

รหัสไปรษณีย์ 76000

 

โทร. 032-561-361-2,081-648-6844

โทรสาร 032-561-363

อีเมล์ Wirattline@hotmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานเพชรบุรี.jpg

นายสุพจน์ ตั้งวิชิตฤกษ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สาขาเพชรบุรี

เลขที่ 122-124 ถนน พานิชเจริญ ตำบล ท่าราบ

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

รหัสไปรษณีย์  76000

 

โทร. 087-161-933 , 032-427-047-8
โทรสาร 032-425-353
อีเมล์ Supot.Tungvichitruek@bangkokbank.com

สมุทรสงคราม

กกร. สมุทรสงคราม

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานสมุทรสงคราม.jpg

นายบุญสร้าง บุญกอง

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ บริษัทเอเชียมาสเตอร์แปลน จำกัด
เลขที่ 139/1 หมู่ 9 ตำบล ลาดใหญ่
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม

รหัสไปรษณีย์ 75000

 

โทร. 081-566-7156

อีเมล์ Hs7mum@yahoo.com

ประธาน สมุทรสงคราม.jpg

นางสาวตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 144 ถนน สมุทรสงคราม-บางแพ

ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง

จังหวัด สมุทรสงคราม

รหัสไปรษณีย์ 75000

 

โทร. 088-288-1900

โทรสาร 034-711-688

อีเมล์ fti.maeklong@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานสมุทรสงคราม_edited.jpg

นางสาวสุนิสา  เอื้อวงศ์อภิชาติ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

าขาสมุทรสงคราม

เลขที่ 139/9 ถนน ทางเข้าเมือง ตำบล แม่กลอง

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัด  สมุทรสงคราม

รหัสไปรษณีย์  75000

 

โทร. 082-993-5874
โทรสาร 034-723-834
อีเมล์ sunisa.uawongaphichat@krungthai.com

สมุทรสาคร

กกร. สมุทรสาคร

336นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ สมุทรสาคร.jpg

นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

เลขที่ 921/97 ถนน เอกชัย ตำบล มหาชัย

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ 74000

โทร. 034-110-337 , 086-324-8024

โทรสาร 034-110-337

อีเมล์ offsakhon@gmail.com

ประธานสมุทรสาคร.jpg

นายชาธิป ตั้งกุลไพศา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
เลขที่ 1240/7 ถนน เอกชัย ตำบล มหาชัย
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ 74000

โทร. 096-991-7478

อีเมล์ naviya1353@gmail.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานกลางล่าง2.jpg

นายเชาวลิต แย้มปราโมทย์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

าขากระทุ่มแบน

เลขที่ 1325 ถนน สุคนธวิท ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน

อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ 74110

โทร. 087-161-1767 , 081-986-4221 , 034-470-908

034-473-326-7
โทรสาร 034-471-908 , 034-470-910

อีเมล์ Chaowalit.Yaempramoth@bangkokbank.com

bottom of page