top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

แผนที่ประเทศไทย-22.png
ตะวันออก2.jpg

นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

เลขที่ 31/2 หมู่ 5 ถนน เทศบาล 5 ตำบล วังกระแจะ

อำเภอ เมือง จังหวัด ตราด

รหัสไปรษณีย์ 23000

 

โทร. 061-556-2614 , 065-840-6693

โทรสาร 038-288-507

อีเมล์ walla_kai_jum@hotmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานตะวันออก2.jpg

ดร.ตรรคภพ อิงตระกูล

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว (ชั้น2)
ถนน สุวรรณศร ตำบล ท่าเกษม
อำเภอ เมือง จังหวัด สระแก้ว

รหัสไปรษณีย์ 27000

โทร. 037-425-076 , 081-513-0006
โทรสาร 037-425-077
อีเมล์ napa.pat@hotmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานตะวันออก2.jpg

นางสาวศรีสอางค์ เจริญวัย

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 197 ถนน ท่าแฉลบ ตำบล ตลาด

อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 22000

โทร. 086-141-5866,087-140-2263 , 039-321780 , 039-321768-9
โทรสาร 039-321779
อีเมล์ Srisaang.Jaroenwai@bangkokbank.com

นครนายก

กกร. นครนายก

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานตะวันออก2.jpg

ดร.ตรรคภพ อิงตระกูล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอกำรค้ำจังหวัดนครนายก
เลขที่  96 หมู่ 6 อาคารศูนย์ฝึกอำชีพฯ

ตำบล บ้ำนใหญ่ อำเภอ เมืองนครนายก
จังหวัด นครนายก

รหัสไปรษณีย์ 26000

 

โทร. 098-246-7499
โทรสาร 037-313-353

อีเมล์ nayok9999@gmail.com

351-1  นาย เอกสิทธิ์   สกุลเรื่องศรี นครนายก.jpg

นายเอกสิทธิ์ สกุลเรืองศรี

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ 3 บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด
เลขที่ 24 หมู่. 7 ถนน รังสิต-นครนายก
ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ องครักษ์
จังหวัด นครนายก

รหัสไปรษณีย์ 26210

 

โทร. 084-941-4803

อีเมล์ Yuwadee.sin@thaisummit.co.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานนครนายก.jpg

นางสาวจิราพร แก้วใย

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สาขานครนายก

เลขที่ 1/405 ถนน เสนาพินิจ ตำบล นครนายก

อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก

รหัสไปรษณีย์ 26000

 

โทร. 086-141-6585 , 086-141-6585 ,

037-312-033 , 037-311-188
โทรสาร  037-311-077
อีเมล์ Jiraporn.Kaewyai@bangkokbank.com

ปราจีนบุรี

กกร. ปราจีนบุรี

ประธาน ปราจีนบุรี.jpg

นายสมมาต ขุนเศษฐ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ถนน สุวรรณศร ตำบล นนทรี

อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 25110

โทร. 037-205-892-4 , 08-6076-7722

โทรสาร 037-205-290

อีเมล์ fti.prachinburi2565@gmail.com
thunya.nis@gmail.com

ประธานปราจีนบุรี.jpg

นายสมบัติ สิทธิมงคล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ 209/6 ถนน แก้วพิจิตร ตำบล หน้าเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด ปราจีนบุรี

รหัสไปรษณีย์ 25000

โทร. 085-142-4693

โทรสาร 037-213-501

อีเมล์ darapatsoap@gmail.com

ประธานปราจีนบุรี.jpg

นายวีระ กัลยา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สาขาสี่แยกกบินทร์บุรี เลขที่ 887 หมู่ 8

ตำบล เมืองเก่า อำเภอ กบินทร์บุรี

จังหวัด ปราจีนบุรี

รหัสไปรษณีย์ 25240

โทร. 081-865-8116 , 086-141-633-5,

037-280492-5
โทรสาร 037-280-496
อีเมล์ Weera.Kallaya@bangkokbank.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

สระแก้ว

กกร. สระแก้ว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานสระแก้ว.jpg

นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
ถนน สุวรรณศร ตำบล ท่าเกษม
อำเภอ เมือง จังหวัด สระแก้ว

รหัสไปรษณีย์ 27000

 

โทร. 037-425-076 , 081-513-0006 โทรสาร 037-425-077

อีเมล์ napa.pat@hotmail.com

ประธาน สระแก้ว.jpg

นายบดี เทียนทอง

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จากัด
เลขที่ 999/1 หมู่ 10 ตำบล วัฒนานคร
อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

รหัสไปรษณีย์ 27160

 

โทร. 081-319-3794

โทรสาร 037-261-244

อีเมล์ uariwan.ta@hotmail.com
Uari
wan.ta@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานสระแก้ว.jpg

นางจารุวรรณ ชาตะสิงห
ประธานจังหวัด

 

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสระแก้ว

เลขที่ 344 ถนน สุวรรณศร ตำบล สระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

รหัสไปรษณีย์ 27000

 

โทร. 084-075-8800 , 037-241-577
โทรสาร 037-241576
อีเมล์ jaruwan.chatasingha@krungthai.com

จันทบุรี

กกร. จันทบุรี

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานจันทบุรี.jpg

นายชายพงษ์ นิยมกิจ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 41 ตำบล ตลาด
อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 22000

โทร 093-274-6954 , 089-831-4779

โทรสาร 039-325-024

อีเมล์ Chantaburi_chamber@yahoo.com

ประธาน จันทบุรี.jpg

นายธิติ เอกบุญยืน

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีฯ

เลขที่ 1/59  ถนน มหาราช ตำบล ตลาด

อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 22000

โทร. 087-909-2076

อีเมล์ ftichanthaburi.th@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานตะวันออก2.jpg

นางสาวศรีสอางค์ เจริญวัย

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 197 ถนน ท่าแฉลบ ตำบล ตลาด

อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 22000

โทร. 086-141-5866,087-140-2263 ,

039-321780 , 039-321768-9
โทรสาร 039-321779
อีเมล์ Srisaang.Jaroenwai@bangkokbank.com

ตราด

กกร. ตราด

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานตราด.jpg

นายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดตราด
อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด (ชั้นบน)

ถนน ราษฎร์นิยม ตำบล บางพระ
อำเภอ เมือง จังหวัด ตราด

รหัสไปรษณีย์ 23000

โทร. 098-969-1366

โทรสาร 039-525-232

อีเมล์ tratechamber@gmail.com

ประธาน ตราด.jpg

นายธรา วัฒนวินิน

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 31/2 ถนน เทศบาล 5
ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมือง
จังหวัด ตราด

รหัสไปรษณีย์ 23000

 

โทร. 061-556-2614

อีเมล์ walla_kai_jum@hotmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานตราด.jpg

นายพงศกร รอดนิมิตร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ นาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

สาขาตราด

เลขที่ 59 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางพระ

อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด

รหัสไปรษณีย์ 23000

 

โทร. 084-075-7539 , 039-520-542
โทรสาร 039-520-545
อีเมล์ pongsakorn.rodnimith@krungthai.com

bottom of page
Free Counter