ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 5/2563

May 07, 2020        View 480กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 5/2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ :  Video Conference


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date