ประชาคมอาเซียนคืออะไร?

Sep 24, 2018ประชาคมอาเซียนเป็นการยกระดับความร่วมมือของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือบน 3 เสาหลักเพื่อให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน