สรุปประเด็นแถลงข่าว กกร. เดือนกุมภาพพันธ์ 2563

Feb 05, 2020        View 1327สรุปประเด็นแถลงข่าว
เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญความท้าทายจากปัจจัยลบทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญคือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศจีน ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อใด ปัจจัยนี้ นอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจีนในปี 2563 จะชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดและส่งผลทางลบมากขึ้นต่อการส่งออกของไทยแล้ว ยังเป็นแรงฉุดสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทยให้ประสบกับความยากลำบาก เนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวจีนมีสัดส่วนด้านจำนวนและรายได้คิดเป็น 28%ของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด
 
ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในจีนอยู่ในกรอบเวลา 3-6เดือน ในเบื้องต้น ผลกระทบจากรายได้การท่องเที่ยวที่หายไปอาจคิดเป็นมูลค่าประมาณ 108,000-220,000ล้านบาท ครอบคลุมธุรกิจในห่วงโซ่ทั้งโรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ค้าปลีก และขนส่ง ขณะที่ผลกระทบอาจทำให้การส่งออกลดลงด้วย ซึ่งยังคงต้องติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดต่อไป
 
สำหรับปัจจัยในประเทศ ได้แก่ ความล่าช้าของการมีผลบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการลงทุน และภัยแล้งที่รุนแรง ซึ่งเป็นแรงฉุดกำลังซื้อของครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มฐานราก รวมทั้งปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานหรือ PM2.5ที่อาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชน   
 
ท่ามกลางปัจจัยลบรุมเร้าหลายประการข้างต้น ประกอบกับเศรษฐกิจไทยที่ขาดแรงขับเคลื่อน โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ที่ประชุม กกร. มองว่า มีความเสี่ยงมากขึ้นที่เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะเติบโตชะลอลงมากกว่าที่คาดไว้ จึงพิจารณาปรับลดประมาณการลงเป็นกรณีพิเศษในรอบนี้ โดย กกร. ประเมินว่า อัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 2563อาจลดลงมาที่ 2.0-2.5%(จากเดิม 2.5-3.0%) แต่ยังคงกรอบประมาณการอัตราการเติบโตของการส่งออกและเงินเฟ้อไว้ตามเดิม ในขณะที่คงต้องติดตามการออกมาตรการของทางการเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
 
กรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2562-2563 ของ กกร.
%YoY ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
 
(ณ ม.ค 63)
ปี 2563
 
(ณ ก.พ.63)
GDP 4.1 2.5 2.5-3.0 2.0-2.5*
ส่งออก
 
6.9
-2.7 -2.0 ถึง 0.0 -2.0 ถึง 0.0
เงินเฟ้อ 1.1 0.7
 
0.8-1.5
 
0.8-1.5
หมายเหตุ: * เป็นการประเมินผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในจีนในกรอบระยะเวลา 3 เดือน
ข้อเสนอเร่งด่วนของ กกร. ต่อภาครัฐ
1. ขอตั้งคณะกรรมการ กกร.ร่วมกับกรมบัญชีกลาง เพื่อปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม และการจัดซื้อ Local Content รวมทั้ง ช่วยเหลือให้ SME ในการเข้าประมูลภาครัฐ
2. ขอยกเว้นการจ่ายประกันสังคมของลูกจ้างและผู้ประกอบการ SME เป็นระยะเวลา 6เดือน    
3. ขอให้คืน VAT ให้เร็วขึ้น ไม่เกิน 30 วัน     
4. ลดค่าไฟฟ้า 5%จากยอดเรียกเก็บให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 6เดือน
5. ภาคเอกชนจะประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและท่องเที่ยวในประเทศ โดยสนับสนุนให้ ร้านค้า โรงแรม และบริษัทในเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย