top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

แผนที่ประเทศไทย-13.png
อีสานล่าง1.jpg

นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 276/11 ถนน พลแสน ตำบล ในเมือง

จังหวัด นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์  30000

 

โทร. 061-931-8181 , 086-262-0202 , 044-267-117

โทรสาร  044-230-970

อีเมล์ Ftikorat2018@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานอีสานล่าง1.jpg

นายชัชวาล วงศ์จร

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 1818 ถนน สุรนารายณ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ 30000

 

โทร. 044-296-121-3 / 080-164-7887

โทรสาร 044-296-124

อีเมล์ muayeco@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานอีสานล่าง1.jpg

นายระวี ปาปะไพ

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ

เลขที่ 227 , 229 , 231 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ 30000

 

โทร. 091-773-8388 , 044-255-368
โทรสาร 044-257-470
อีเมล์ rawee.papapai@krungthai.com

ชัยภูมิ

กกร. ชัยภูมิ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานชัยภูมิ.jpg
ประธาน ชัยภูมิ.jpg

นายรัฐการ ด่านกุล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 310/90 ถนน นนทนาคร
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง

จังหวัด ชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36000

 

โทร. 085-023-8985

อีเมล์ Noon_chareeda151131@windowslive.com

นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 310/90 ถนน นนทนาคร ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36000

 

โทร. 044-811-511 , 094-360-6791

โทรสาร 044-817-770

อีเมล์ pimpitchaya.ppcy@gmail.com

ประธานชัยภูมิ.jpg

นายหัสชัย จุลอักษร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ

เลขที่ 183 ก ถนน ยุติธรรม ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36000

โทร. 082-993-3324
โทรสาร 044-821-578
อีเมล์ hatsachai.chunaksorn@krungthai.com

สมาคมธนาคารไทย

นครราชสีมา

กกร. นครราชสีมา

ประธาน นครราชสีมา.jpg

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 276/11 ถนน พลแสน ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา

รหัสไปษณีย์ 30000

 

โทร. 061-931-8181 , 086-262-0202 , 044-267-117

โทรสาร 044-230-970

อีเมล์ Ftikorat2018@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานนครราชสีมา.jpg

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 1818 ถนน สุรนารายณ์ ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ 30000

 

โทร. 044-296-121-3 , 080-164-7887

โทรสาร 044-296-124

อีเมล์ muayeco@gmail.com

ประธานอีสานล่าง1.jpg

นายระวี ปาปะไพ

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาถนนมิตรภาพ

เลขที่ 227 , 229 , 231 ถนน มิตรภาพ 

ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา 

จังหวัด นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ 30000

 

โทร. 091-773-8388 , 044-255-368
โทรสาร 044-257-470
อีเมล์ rawee.papapai@krungthai.com

บุรีรัมย์

กกร. บุรีรัมย์

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานบุรีรัมย์.jpg

นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 444 หมู่ 3 ถนน รอบเมือง ตำบล อิสาณ
อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์ 31000

 

โทร. 084-388-8450

โทรสาร 044-612-811

อีเมล์ burirampcc@gmail.com

ประธาน บุรีรัมย์.jpg

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 97/7 ถนน อินจันทร์ณรงค์
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์ 31000

 

โทร. 044-617-483, 086-313-1003

โทรสาร 044-617-483

อีเมล์ fti_buriram@hotmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานบุรีรัมย์.jpg

นายวิชาญ พจนพงศ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์

เลขที่ 100-102 ถนน สุนทรเทพ ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์ 31000

 

โทร. 086-255-7068 , 044-612-717
โทรสาร 044-611-500
อีเมล์ Wichan.Photchanaphong@bangkokbank.com

สุรินทร์

กกร. สุรินทร์

ประธาน สุรินทรื.jpg

นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ

ประธานจังหวัด

 

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

เลขที่ 794 หมู่ 7 ถนน สุรินทร์-ปราสาท ตำบล ในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์

รหัสไปรษณีย์ 32000

 

โทร. 02-345-1029 , 081-646-9084 

อีเมล์  raksakolw@fti.or.th

ประธานสุรินทร์.jpg

นายวีรศักดิ์ พิษณุวงษ์

ประธานจังหวัด

 

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดสุรินทร์
เลขที่ 410 หมู่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์
ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล นอกเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000

โทร. 081-789-0929

โทรสาร 044-512-814

อีเมล์  surinpcc@gmail.com

ประธานสุรินทร์.jpg

นายธรรมชาติ วิริยะพงษ์ษา

ประธานจังหวัด

 

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์

เลขที่ 252 ถนน ธนสาร ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์

รหัสไปรษณีย์ 32000

 

โทร. 086-255-7084 , 044-512-013
โทรสาร 044-511-213
อีเมล์

Thammachart.Wiriyaphongsa@bangkokbank.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

bottom of page