top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

แผนที่ประเทศไทย-14.png
อีสานล่าง2.jpg

นายถาวร ทองเถาว์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนน คลังอาวุธ ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทร. 085-028-8070,094-903-5444

อีเมล์  fti_ubon_50@hotmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานอีสานล่าง2.jpg

นายสมชาติ พงคพนาไกร

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 941/26-27 อาคารวิลเลจ J101 โครงการอุบลสแควร์
ถนน ถนนชยางกูร ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทร. 083-732-7692

อีเมล์ tanravee15@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานอีสานล่าง2.jpg

นายวัยชนะ จรัสศรีธรรัตน์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด(มหาชน) ถนนสรรพสิทธิ์

เลขที่ 112 ถนน สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทร. 086-255-7231 , 045-246-072 , 045-244-171
โทรสาร 045-264399
อีเมล์ waichana.jarutsritonrut@bangkokbang.com

ยโสธร

กกร. ยโสธร

ประธาน ยโสธร.jpg

นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท

ประธานจังหวัด

 

 

ที่อยู่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

เลขที่ 1 ถนน ประปา ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมือง จังหวัด ยโสธร

รหัสไปรษณีย์ 35000

 

อีเมล์ mol_2946@hotmail.co.th

ประธานยโสธร.jpg

นายวิโรจน์ ฉัตรหิรัญย์

ประธานจังหวัด

 

 

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดยโสธร
เลขที่ 1 อาคาร OTOP 1 ถนน ประปา
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังห
วัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35000

โทร. 083-032-5555

โทรสาร 045-711-325

อีเมล์ yasothon_chamber@hotmail.com

ประธานยโสธร.jpg

นายพิสิษฐ์ ไชยวิเศษ

ประธานจังหวัด

 

 

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร

เลขที่ 290 ถนน แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

รหัสไปรษณีย์ 35000

 

โทร. 082-993-5447 , 045-712-684
โทรสาร 045-712-215
อีเมล์ pisit.chaivesad@krungthai.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ศรีษะเกษ

กกร. ศรีษะเกษ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานศรีสะเกษ.jpg

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์

ประธานจังหวัด

 

 

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 131 ถนน ปลัดมณฑล ตำบล เมืองเหนือ
อำเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33000

โทร. 045-613-022 , 084-417-3929

โทรสาร 045-61-7311

อีเมล์ sisaketpcc@gmail.com

ประธาน ศรีสะเกษ.jpg

นายวิทวัส ไตรสรณกุล

ประธานจังหวัด

 

 

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ 131 ถนน ปลัดมณฑล ตำบล เมืองเหนือ

อำเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์ 33000

โทร. 082-578-5078

อีเมล์ fti.ssk.2558@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานศรีษะเกส.jpg

นายยุทธนา แก้วโรจน์

ประธานจังหวัด

 

 

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ

เลขที่ 975/6-8

ถนน ขุขันธ์ ตำบล เมืองใต้

อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์ 33000

โทร. 086-255-7268 , 045-611-706 ,

045-612-202-3
โทรสาร 045-611-733
อีเมล์ yutthana.Kaewroj@bangkokbank.com

อำนาจเจริญ

กกร. อำนาจเจริญ

ประธาน อำนาจเจริญ.jpg

นางพรทิพย์ ตั้งตระกูลวงศ์

ประธานจังหวัด

 

ที่อยู่ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ถนน ชยางกูร ตำบล โนนหนามแท่ง
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ

รหัสไปรษณีย์ 37000

โทร. 096-107-1822

อีเมล์ wipapornmt@gmail.com

ประธานอำนาจเจริญ.jpg

นายอภิวัฒน์ ศิริอานาจ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ บริษัท ไทยสิน ไรซ์มิล จากัด
เลขที่ 119 ห
มู่ 1 ถนน ชยางกูร ตำบล นาผือ
อำเภอ เมือง จังหวัด อำนาจเจริญ

รหัสไปรษณีย์ 37000

โทร. 086-878-6549

อีเมล์ amnatchamber@gmail.com

ประธานอำนาจเจริญ.jpg

นางธิดารัตน์ โพธิ์ศรี

ประธานจังหวัด

 

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

สาขา อำนาจเจริญ

เลขที่ 289 หมู่ 9 ถนน ยางกูร ตำบล บุ่ง

อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ

รหัสไปรษณีย์ 37000

โทร. 091-773-8391 , 045-511-058
โทรสาร 045-511-785
อีเมล์ thidarat.phosri@krungthai.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

อุบลราชธานี

กกร. อุบลราชธานี

ประธาน อุบลราชธานี.jpg

นายอดุลย์ นิลเปรม

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนน  คลังอาวุธ ตำบล ขามใหญ่

อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทร. 085-028-8070 , 094-903-5444
อีเมล  fti_ubon_50@hotmail.com

ประธานอุบลราชธานี.jpg

นายมงคล จุลทัศน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 941/26-27 อาคารวิลเลจ J101

โครงการอุบลสแควร์ ถนน ชยางกูร
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง

จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34000

โทร. 045-243-603 , 083-945-8978

โทรสาร 045-245-494

อีเมล์ ubonchamber@yahoo.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานอีสานล่าง2.jpg

นายวัยชนะ จรัสศรีธรรัตน์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด(มหาชน) ถนนสรรพสิทธิ์

เลขที่ 112 ถนน สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000

โทร. 086-255-7231 , 045-246-072 , 045-244-171
โทรสาร 045-264399
อีเมล์ waichana.jarutsritonrut@bangkokbang.com

bottom of page