top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร. ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

แผนที่ประเทศไทย-07.png

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เหนือล่าง1.jpg

นายอมรพันธุ์ พูลสวัสดิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 292 ถนน เลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์
หมู่ 1 ตำบล บ้านกร่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทร 087-8481903 , 097-2964048
อีเมล์ photofti@hotmail.com

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานเหนือล่าง1.jpg

นายสมชาติ คะวีรัตน์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 44/5-6 ถนน วิสุ
ทธิกษัตริย์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์  65000

โทร 086-440-9535

สมาคมธนาคารไทย

ประธานเหนือล่าง1.jpg

นายเกริกศักดิ์ งามวิลาศ

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่  าคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 

สาขาถนนสิงหวัฒน์ เลขที่ 114 ถนน สิงหวัฒน์

ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทร. 084-075-6584, 055-230-725
โทรสาร 055-230-723
อีเมล์ gruagsak.ngamwilas@krungthai.com

ตาก

กกร. ตาก

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานตากง.jpg

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดตาก
เลขที่ 855 หมู่ 1 ถนน สายเอเซีย ตำบล ท่าสายลวด
อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก

รหัสไปรษณีย์ : 63110

โทร. 088-278-1299 , 092-182-8565

โทรสาร 055 – 564-131

อีเมล์ takchamber@gmail.com

ตาก.jpg

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เลขที่ 8/1-2 ซอย ร่วมแรง ถนน อินทรคีรี
ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก 

รหัสไปรษณีย์ 63110

 

โทร. 089-858-7878
โทรสาร 055-508572
อีเมล์  fti-tak@hotmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานตาก.jpg

นายอนันต์ เหลืองคุณวัฒน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักธุรกิจแม่สอด

เลขที่ : 127/8 ถนน ประสาทวิถี ตำบล แม่สอด

อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก

รหัสไปรษณีย์  63110

โทร. 086-085-0062 , 055-712-822 ต่อ 2101
โทรสาร 055-534-072
อีเมล์ Anan.Luengkunawat@bangkokbank.com

กกร. สุโขทัย

สุโขทัย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานสุโขทัย.jpg

นายโกวิทย์ ทรงคุณ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 58/1 หมู่ 4 ตำบล วังทอง
อำเภอ ศ
รีสำโรง จังหวัด สุโขทัย

รหัสไปรษณีย์ 64120

โทร. 086-212-3409

อีเมล์ thitinan.091226@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

217นาย ลำยอง สอนโต.jpg

นายลำยอง สอนโต

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

เลขที่ 89 หมู่ 10 ตำบล สามพวง

อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย

รหัสไปรษณีย์ 64160

โทร. 061-526-6992

อีเมล์  natty.199978@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานสุโขทัย.jpg

นางสาวอภิรดี ไชยเทพ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย

เลขที่ 48/2 ถนน สิงหวัฒน์ ตำบล ธานี

อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย

รหัสไปรษณีย์ 64000

โทร. 096-843-5448 , 055-613-298
โทรสาร 055-612-921
อีเมล์ apiradee.chaithep@krungthai.com

กกร. อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานอุตรดิตถ์.jpg

นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่ 26 ถนน รา
ษฎร์พัฒนา ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ 53000

โทร. 098-339-7911

อีเมล์ wililakpor2528@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อุตรดิตถ์.jpg

นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่ 211 ถนน สุขเกษม ตำบล ท่าอิฐ

อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ 53000

โทร. 063-110-2658

โทรสาร  055-403-083

อีเมล์  cru19618@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานอุตรดิตถ์.jpg

นายอักษร ทราปัญ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำนักธุรกิจอุตรดิตถ์ เลขที่ 12

ถนน  ชื่นฤดี ตำบล ท่าอิฐ

อำเภฮ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์  53000

โทร. 087-842--3734 , 081-764-7607 ,

055-416901 ต่อ 2101
โทรสาร 055-413-319
อีเมล์ Agsorn.Trapan@bangkokbank.com

กกร. พิษณุโลก

พิษณุโลก

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานพิษณุโลก.jpg

นายปกรณ์ ด่านสีทอง

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 59/5555 ถนน ศรีธรรมไตรปิฏก
ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทร. 094-696-9145

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พิษณุโลก.jpg

นางสาวพญา ธาราวุฒิ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 292 หมู่ 1 ถนน สุโขทัย-นครสวรรค์
ตำบล บ้านกร่าง อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทร  087-8481903
อีเมล์  photofti@hotmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานเหนือล่าง1.jpg

นายเกริกศักดิ์ งามวิลาศ

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 

สาขาถนนสิงหวัฒน์ เลขที่ 114 ถนน สิงหวัฒน์

ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทร. 084-075-6584, 055-230-725
โทรสาร 055-230-723
อีเมล์ gruagsak.ngamwilas@krungthai.com

เพชรบูรณ์

กกร. เพชรบูรณ์

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานเพชรบูรณ์.jpg

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 88/8 หมู่ 2 ตำบล วัดป่า
อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์

รหัสไปรษณีย์ 67110

โทร. 089-428-9651

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เพชรบูรณ์.jpg

นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่  639/2 ถนน เพชรเจริญ ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมือง จังหวัด เพชบูรณ์

รหัสไปรษณีย์ 67000

โทร. 082-399-8833
โทรสาร 056-726-599
อีเมล์ ddprinting@hotmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานเพชรบูรณ์.jpg

นายณัฐพงษ์ เฟื่องปรางค์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์

เลขที่ 102 ถนน สันคูเมือง ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

รหัสไปรษณีย์ 67000

โทร. 087-842-3569 , 086-928-0298 , 056-721497
056-721-422 , 056-743-501
โทรสาร 056-711292      
อีเมล์ Nattapong.Fuangprang@bangkokbank.com

bottom of page