top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

แผนที่ประเทศไทย-08.png

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เหนือล่าง2.jpg

นายสราวุธ สงวนเผ่า

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อาคารสานักบริหาร จรูญ-หทัย ชั้น 1
เลขที่ 13/1 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน ตำบล หนองกรด

อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์  60240

 

โทร. 081-042-8934

โทรสาร  056-245-498

อีเมล์  nakornsawan.fti@gmail.com

tong_1_cpu@hotmail.com

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานเหนือล่าง2.jpg

นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)
ถนน สวรรค์วิถี 
อำเภอ เมือง
จังหวัด นครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ : 60000

 

โทร. 056-803-504

โทรสาร 056-803-561

อีเมล์ Oct2010_@hotmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานเหนือล่าง2.jpg

นางเนตยา ไกรโต

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด(มหาชน) สาขากำแพงเพชร

เลขที่ 6 ถนน เจริญสุข ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์ 62000

โทร. 087-842-3853 , 055-713-345 , 055-713-511-3
โทรสาร 055-711-014
อีเมล์ Nettaya.Kraito@bangkokbank.com

กำแพงเพชร

กกร. กำแพงเพชร

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานกำแพงเพชร.jpg

นายนิกร ภากรนิพัทธ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ อาคารศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน
ถนน เทศา 1 ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์ 62000

โทร. 055-713-050

โทรสาร 055-713-050

อีเมล์ Kamphaengphet2527@hotmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กำแพงเชร.jpg

นายสรวิชญ ธันยบูรณ์สถาพร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ อาคารหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร
ถนน เทศา 1 ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์ 62000

 

โทร. 086-446-7414
โทรสาร 055-712-633
อีเมล์ d
om1099@hotmail.com


สมาคมธนาคารไทย

ประธานเหนือล่าง2.jpg

นางเนตยา ไกรโต

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด(มหาชน) สาขากำแพงเพชร

เลขที่ 6 ถนน เจริญสุข ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์ 62000

โทร. 087-842-3853 , 055-713-345 , 055-713-511-3
โทรสาร 055-711-014
อีเมล์ Nettaya.Kraito@bangkokbank.com

นครสวรรค์

กกร. นครสวรรค์

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานนครสวรรค์.jpg
นครสวรรค์.jpg

นายอนันต์ ชานาญโลหะวานิช

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)
ถนน สวรรค์วิถี อำเภอ เมือง
จังหวัด นครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ 60000

โทร. 056-803504

โทรสาร 056-803561

อีเมล์ Oct2010_@hotmail.com

ดร.นิภา สุพิชญางกูร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อาคารสำนักบริหาร จรูญ-หทัย ชั้น 1

เลขที่ 13/1 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน ตำบล หนองกรด

อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ 60240

โทร. 056-245497

โทรสาร 056-245498

อีเมล์ nakornsawan.fti@gmail.com

ประธานนครสวรรค์.jpg

นายสิงหา เหมพันธุ์พิรุฬห์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

สาขานครสวรรค์

เลขที่ 293 ถนน โกสีย์ ตำบล ปากน้ำโพ

อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ 60000

 

โทร. 084-075-7909 , 056-216-281-3
โทรสาร 056-216-284
อีเมล์ singha.hemmaphunphiroon@krungthai.com

พิจิตร

กกร. พิจิตร

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานพิจิตร.jpg

นายไกรสร เคาไวยกุล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 4/419 ถนน สระหลวง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด พิจิตืร

รหัสไปรษณีย์ 66000

โทร. 056-031-524 , 089-641-4867

อีเมล์ 19tippsy@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พิจิตร.jpg

นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากูล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

ถนน พิจิตร-ตะพานหิน ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร

รหัสไปรษณีย์ 66000

โทร.  087-3139842

โทรสาร  056-613114

อีเมล์  phichit.phichit60@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานพิจิตร.jpg

นางสาววรรณวิมนต์ ปานนิล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตร

เลขที่ 16 ถนน ศรีมาลา ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร

รหัสไปรษณีย์ 66000

โทร. 087-842-3591 , 089-835-9496 ,

056-611-053 , 056-611093
โทรสาร 056--611--073
อีเมล์ Wanvimon.Pannin@bangkokbank.com

อุทัยธานี

กกร. อุทัยธานี

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานอุทัยธานี.jpg

นางชลอ โนรี

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่  81/7 หมู่ 2
ตำบล สะแกกรัง
อำเภอ เมือง จังหวัด อุทัยธานี

รหัสไปรษณีย์ 61000

โทร. 086-414-6198

อีเมล์ harista545@gmail.com

เหนือล่าง2.jpg

นายสราวุธ สงวนเผ่า

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อาคารสานักบริหาร จรูญ-หทัย ชั้น 1
เลขที่ 13/1 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน
ตำบล หนองกรด อำเภอ เมือง
จังหวัด นครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ 60240

 

โทร. 081-042-8934

โทรสาร 056-245-498

อีเมล์ nakornsawan.fti@gmail.com 

tong_1_cpu@hotmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานอุทัยธานี.jpg

นายสถาพร วัฒนไพโรจน์รัตน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาอุทัยธานี

เลขที่ 498-500 ถนน ศรีอุทัย ตำบล อุทัยใหม่

อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี

รหัสไปรษณีย์ 61000

โทร. 091-771-6142 , 056-511-330
โทรสาร 056-512810
อีเมล์ sathaporn.wattanapiroterat@krungthai.com

bottom of page
Free Counter