ข้อเสนอ กกร. มาตรการช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19

มาตรการด้านผู้ประกอบการ
1. ขอให้รัฐออกคำสั่งปิดกิจการโรงแรม เพื่อให้ลูกจ้างได้เงินช่วนเหลือจากประกันสังคม
2. ปรับลดค่าไฟฟ้า 5% ทั่วประเทศ และขอให้ค่า FT สะท้อนราคาน้ำมันที่ลดลง
3. สินเชื่อที่รัฐให้เพิ่มสภาพคล่อง ขอให้ บสย. ค้ำประกัน วงเงินกู้เพิ่มจาก 40% เป็น 80 %
4. ภาคเอกชนหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการป้องกันการระบาดของ Covid-19
5. รัฐจัดสรรงบประมาณในการจ้างงาน ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ (Made-in-Thailand)
 
มาตรการด้านแรงงาน
1. ขอชดเชยรายได้ ให้กับพนักงานที่เข้าระบบ Leave without pay โดยจ่ายเงิน 50% ของค่าจ้าง ตามประกันสังคม
2. อนุญาตให้มีการจ้างแรงงานเป็น ชั่วโมงละ 40-41 บาท 4-8 ชั่วโมง/วัน
3. เงินสมทบของนายจ้าง จาก 4% เหลือ 1% ให้เท่ากับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
4. ช่วยเหลือแรงงานที่เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาทโดยโดยรัฐจ่าย 50% บริษัทจ่าย 25% ของค่าจ้าง
5. บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างแรงงานมาใช้หักภาษีได้ 3 เท่าในช่วงระหว่าง COVID-19 ระบาด
 
มาตรการด้าน Logistic
1. กกร.เสนอให้ ศบค. ประกาศมาตรการจากส่วนกลางเพื่อปฎิบัติเหมือนกันทั่วประเทศ โดยขอให้ กกร. มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการเพื่อให้สามารถปฎิบัติได้