top of page

นำร่องเปิดสถานบันเทิง 24 ชั่วโมง หนุนเมืองการบิน 'อู่ตะเภา'

เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) เป็นหนึ่งในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อยกระดับให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของประเทศ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการบินและเมืองธุรกิจสำคัญ รวมทั้งประตูเชื่อมไทยสู่ภูมิภาค


สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก บนพื้นที่รวม 6,500 ไร่ เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 2.9 แสนล้านบาทซึ่งเมื่อสนามบินเชิงพาณิชย์หลักทั้งสามแห่งเชื่อมต่อกันด้วยรถไฟความเร็วสูง จะทำให้เกิดศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน


โดยก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ได้รับทราบความก้าวหน้า การจัดสิทธิประโยชน์ 10 ปีแรกให้กับโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เทียบเท่ากับเมืองท่าสำคัญอย่างสิงคโปร์ ดูไบ และฮ่องกง โดยจะมีการสนับสนุนการเป็นเมืองท่องเที่ยวและธุรกิจ 24 ชั่วโมงเป็นเขตปลอดอากรและสรรพสามิต รวมทั้งภาษีสรรพากรในบางกรณี อีกทั้งจะมีการสนับสนุนด้านการออกวีซ่าและใบอนุญาตการทำงานในลักษณะ 5+5 ปี สำหรับผู้ทำงานและนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก


หลังจากนั้นในเดือนส.ค. 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เมืองการบินภาคตะวันออก และกำหนดให้พื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก (Airport City) 1,032 ไร่ เป็นเขตประกอบการค้าเสรี เสมือนพื้นที่นอกประเทศ ซึ่งไม่ถูกจำกัดด้วยกฎหมายหลายประการ พร้อมจัดให้มีกิจกรรมและสันทนาการรองรับการใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมงได้


เช่น โรงแรมระดับ 5 ดาวขึ้นไป ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ร้านอาหารระดับ Michelin Star งานแสดงสินค้าพื้นที่จัดการประชุม บริการความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ


ซึ่งจะเป็นการยกระดับสู่การเป็นสนามบินระดับโลกและเป็นศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกรมศุลกากร และได้รับการสนับสนุนมาตรการสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีการกำหนดมาตรการสิทธิประโยชน์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เมืองการบิน มีรูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ เช่น ดำเนินกิจกรรมสันทนาการตลอด 24 ชั่วโมง จำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 15 ปี


กลุ่มคนทำงาน รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การผ่อนปรนข้อจำกัดด้านกฎหมายแรงงาน ให้คนต่างด้าวสามารถทำงานบางประเภทได้


และกลุ่มคนเดินทางและนักท่องเที่ยว รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การยกเว้นภาษีอากรและภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เมืองการบินในช่วง 10 ปีแรก


โดยปัจจุบัน กรมการปกครองอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2565 จนถึง 20 ม.ค. 2566 ในการจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เพื่ออนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกให้เปิดทำการได้ตลอด 24 ชั่วโมงเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การจัดทำมาตรการสิทธิประโยชน์ในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออกเป็นเสมือนแซนบอกซ์ (sandbox) ในการทดลองผลได้ผลเสียของมาตรการ รวมทั้งเพื่อสร้างจุดขายใหม่ให้กับท่าอากาศอู่ตะเภาในการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริการและสันทนาการ ที่กำลังฟื้นตัวกลับมาหลังวิกฤติโควิดและเป็นเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจประเทศ ควบคู่ไปกับการดึงดูดลงทุนในกลุ่มอุตาสหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านการเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาค


โดยโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกจะเป็นแหล่งทำงาน แหล่งการค้า เป็นศูนย์กลางการเดินทางและขนส่งสินค้า คาดว่าจะเกิดการจ้างงานในเมืองการบินฯ 15,600 ตำแหน่งต่อปี ในระยะ 5 ปีแรก ขณะที่ภาครัฐจะได้รับประโยชน์จากค่าเช่าที่ดินและส่วนแบ่งรายได้จากภาคเอกชน 1.326 ล้านล้านบาท ในระยะเวลา 50 ปี หรือตกปีละ 26,520 ล้านบาท ค่าจัดเก็บภาษีกว่า 62,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา


รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ระบุว่าความคืบหน้าของโครงการท่าอากาศยานอู่ตะเภาเตรียมส่งมอบหนังสืออนุมัติเข้าพื้นที่ (NTP) ให้กับเอกชนภายในปี 2566 ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดทำแผนแม่บทแล้วกว่า 80% และอยู่ระหว่างการลงรายละเอียดของโครงการในส่วนต่างๆ อาทิ ศูนย์การประชุม ห้างสรรพสินค้าที่พักอาศัย ขณะที่ตัวเมืองการบิน การออกแบบขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อว่าจะสามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page