top of page

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 10/2565


กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 10/2565

มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าไทย

สถานที่ : โรงแรม อนันตรา


ดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page