top of page

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 8/2565


ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 8/2565

มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย

สถานที่ : โรงแรมมณทียรดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page
Free Counter