top of page

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม)


ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม) ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page