top of page

หอการค้าไทย เผยปี 64 -65 ปลดล็อค 938 กระบวนงาน เพิ่มขีดความสามารถประเทศ

หอการค้าฯ มอบรางวัล“สำเภา-นาวาทอง” เชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล เผย ในช่วงปี 64 - 65 สามารถปลดล็อกไปแล้วกว่า 938 กระบวนงาน “วิษณุ” “วิษณุ”ยันรัฐบาลพร้อมปลดล็อคกฏหมายเพิ่มขีดความสามารถประเทศ



หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ภายใต้ชื่อรางวัล“สำเภา-นาวาทอง”ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล และประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้รับรางวัล โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปลดล็อกกฏหมาย กฏระเบียบจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศได้อย่างไร ?”


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอแสดงความชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดรางวัลสำเภา-นาวาทอง ขึ้น โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบและมีความยินดีอย่างยิ่งกับการจัดทำรางวัลดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านแผนการปฏิรูปประเทศในด้านกฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรม โดยมีหลักสำคัญคือ 1. การยกเลิกกฎระเบียบที่ฟุ่มเฟือย 2. การปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยตามสถานการณ์ และ 3. การเพิ่มกฎระเบียบที่ควรมี


โดยภาครัฐมีความจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการติดต่อราชการให้สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดการเผชิญหน้า เพิ่มการอำนวยความสะดวก ระหว่างประชาชนหรือภาคธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเป็นการลดการทุจริตอันเกี่ยวข้องกับการติดต่อราชการ





ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับกระบวนงาน ต้องช่วยทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ ผู้บริหารภาครัฐต้องปรับทัศคติในการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นำไปสู่การส่งเสริมการปฏิรูปและการเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ กล่าวว่า หอการค้าไทย ร่วมกับ กกร. และ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ผลักดันการปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ จนในช่วงปี 64 - 65 สามารถปลดล็อกไปแล้วกว่า 938 กระบวนงาน นอกจากช่วยประหยัดต้นทุนได้ถึง 1 แสนล้านบาทต่อปี ยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่และเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะช่วยกันเร่งดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างชาติให้เร็วที่สุด ภายหลังการเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทยเสร็จสิ้นลง เมื่อช่วงกลางเดือน พ.ย. และพื้นที่ EEC ก็มีความพร้อมรองรับการลงทุนตรงจากทั่วโลก


ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศอาจยังไม่เพียงพอต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจึงเป็นเครื่องยนต์สำคัญนับจากนี้ ที่จะช่วยนำเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศ และยังจะได้รับประโยชน์จากกลุ่ม Talent ทั่วโลกที่จะเข้ามาทำงานและอยู่อาศัย เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับคนไทย


ดังนั้น การทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วยการสร้าง Ecosystem เพื่อให้เกิด Ease of Doing Business และ Ease of Investment อย่างจริงจัง จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นต่อสายตานานาชาติ จึงเป็นที่มาของการจัดทำรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ภายใต้ชื่อรางวัล“สำเภา-นาวาทอง”ประจำปี 2565 รวมทั้ง การมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค ที่อำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคจากการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจที่ประทับใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสนับสนุนการลงทุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ กล่าวว่า การเพิ่มศักยภาพหรือขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานภาครัฐ การจัดงานมอบรางวัล“สำเภา-นาวาทอง”ประจำปี 2565 ซึ่งถือเป็นปีแรก ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสมาชิกหอการค้าฯ และยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ชี้แนะและสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินการตัดสินจากภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากการใช้บริการ และมีทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำหน้าที่ประเมินวิเคราะห์ ใน 4 มิติสำคัญ คือ 1. ประสิทธิภาพในการให้บริการ 2. ผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3. สร้างการรับรู้ต่อส่วนรวม และ 4.การประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน


สำหรับรางวัล“สำเภา-นาวาทอง”ประจำปี 2565 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่


1. รางวัลหน่วยงานระดับกระทรวง สำหรับหน่วยงานที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายที่ชัดเจน ในการแก้ไขกฏหมาย กฏระเบียบเพื่อลดปัญหาอุปสรรคการให้บริหารภาคธุรกิจ


2. รางวัลหน่วยงานระดับกรม สำหรับหน่วยงานที่มีแผนอำนวยความสะดวกชัดเจนทั้งระยะสั้น ระยะยาว สร้างความเข้าใจการให้บริการผ่านเอกสารเผยแพร่ที่เข้าถึงได้ง่าย และมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ


3. รางวัลหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปรับกระบวนงานก่อให้เกิดการลดขั้นตอน ทั้งบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) หรือผ่านแอพพลิเคชั่นการจัดงานในปีนี้ ถือเป็นภารกิจที่หอการค้าฯ


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page