top of page

แถลงข่าว ของ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC)


แถลงข่าว ของ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC) เผยข้อสรุปจากการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2565ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page