top of page

หอการค้า นำทัพคนรุ่นใหม่ 77 คน พบนายกรัฐมนตรี

หอการค้าไทย นำประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า (YEC) 77 คน จากทั่วประเทศ เข้าพบนายกรัฐมนตรี


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2565 หอการค้าไทยและหอการค้าภูมิภาคได้บ่มเพาะ YEC ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยขณะนี้มีเครือข่าย YEC ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กว่า 5,000 คน ทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ท่านนายกฯได้เปิดโอกาสนำคณะ YEC ทั้ง 77 จังหวัด


ทั่วประเทศเข้าพบ ในครั้งนั้นหอการค้าไทยได้มีการคัดเลือก 15 โครงการ จาก YEC หอการค้า


15 จังหวัด นำเสนอโครงการที่คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมคิดและร่วมทำ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำสำหรับในปี 2566 นี้ จะครบรอบ 90 ปี ในการก่อตั้งหอการค้าไทย และครบรอบ 10 ปี ในการก่อตั้งกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้า ซึ่งหอการค้ามีกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแบ่งเป็น 3 เรื่องที่สำคัญ คือ 1.Connect การเชื่อมโยงการทำงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน


2.Competitive มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3.Sustainable มุ่งสู่องค์กรที่ยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมของ YEC จะยังคงมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันกับหอการค้า และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาในเครือข่าย YEC เกิดความเข้มแข็ง เช่น โครงการอบรม YEC Connect สัญจร, โครงการ YEC Mentor เป็นต้น


โดยเป้าหมายสำคัญจากโครงการที่นำเสนอ ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนรุ่นใหม่ 2) ด้านการค้า การลงทุน ค้าชายแดน 3) ด้านเกษตรและอาหาร และ 4) ด้านท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจากที่ได้นำเสนอ มี 5 โครงการ ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ และขับเคลื่อนแล้วในภายหลังจากที่ได้นำเสนอ


ได้แก่ 1) โครงการ Young Public and Private Collaboration (YPC) จ.ระยอง โครงการอบรมผู้นำรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดได้อย่าง “ไร้รอยต่อ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Connect the dots” ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2566


2) โครงการ Lampang Smart Public Transportation (Moove Lampang) จ.ลำปาง โครงการส่งเสริมการเดินทางให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการด้านยานพาหนะในการเดินทางได้อย่างสะดวก และมีราคาที่เหมาะสม โดยได้มีการเปิดตัวโครงการ Smart Public Transportation ไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา


3) โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร จ.ชลบุรี ที่ได้มีการขับเคลื่อนโครงการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ YEC Business Network ขึ้น ในกลุ่ม YEC ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารทั้ง Value Chain จากทั่วประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน กับสมาชิก ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งให้ความรู้ด้านธุรกิจอาหาร กับสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป4) โครงการศูนย์คัดแยกขยะเพื่อความยั่งยืน จ.ตรัง โดยศูนย์รักษ์ตรัง เป็นศูนย์รวมในการคัดแยกขยะของจังหวัดตรัง ส่งต่อเข้าสู่วงจร Circular Economy ศูนย์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพื่อผลักดันจังหวัดเข้าสู่ BCG Economy เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นธนาคารขยะสร้างรายได้ให้ชุมชน


5) โครงการ Bangkok The Legend กรุงเทพฯ นำเสนออัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ผ่านอาหาร ด้วยการสแกน QR Code ซึ่งสามารถต่อยอดการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ และยังทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ยกระดับ Street Food Thai Organic ที่ปลอดภัย ปัจจุบันได้ดำเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร พร้อมทำ Application เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว


นายสนั่นกล่าวว่า หอการค้าไทยแสดงเจตนารมณ์ว่าคนรุ่นใหม่เป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนำร่องของ YEC ที่สามารถถือนำไปขับเคลื่อนจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ถือเป็นบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จ อันเกิดจากความร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งหอการค้าไทย และ YEC จะได้สานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในแต่ละจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่ได้นำเรียนนายกรัฐมนตรี ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ


ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page