top of page

การจัดประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯภาคกลาง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และจังหวัดลพบุรี


การจัดประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ภาคกลาง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และจังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page