top of page

การจัดประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้จัดประชุมวิเคราะห์ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570” ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมือระหว่าง กกร. และ อว. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page