top of page

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ สื่อสารองค์กร & กราฟฟิกดีไซน์


คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร & กราฟฟิกดีไซน์

ระดับงาน : ระดับต้น

เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน

วันที่เริ่มทำงาน : เริ่มงานได้ทันที

จำนวน : 1 อัตรา


สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์ และเหมาะสมให้กับวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรและกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ในไทยและต่างประเทศ และพร้อมที่จะเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติงานถ่ายรูป และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร


หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- ทำการออกแบบภาพ Artwork และเขียน Content ลงสื่อออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการทำงานขององค์กร

- ดูแลจัดการ Social Medias Platform ขององค์กร เช่น Facebook, Line@, YouTube และเว็บไซต์ ให้ดูทันสมัยและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

- ออกแบบเว็บไซต์พัฒนาเว็บไซต์ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ และบำรุงรักษาเว็บไซต์ให้ มีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพะอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- ตัดต่อคลิปวีดีโอ วีดีทัศน์แนะนำองค์กร

- IT Support แก้ไขปัญหาด้านไอทีต่างๆ ของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ แสกนไวรัส ลงโปรแกรม ดูแลระบบ แก้ไข ปัญหาอันเกิดจาก Hardware, Software หรือ Network ให้สามารถทำงานได้ปกติอย่างต่อ เนื่อง

- ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์

- ถ่ายภาพกิจกรรมการทำงานของมูลนิธิเพื่อนำมาใช้ลงในสื่อออนไลน์

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

• อายุไม่เกิน 35 ปี

• คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Graphic design, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงาน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้ดี

• มีประสบการณ์ด้าน Graphic content

• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม Word, Excel, Internet, Photoshop, illustrator, WIX)

*(กรุณาแนบผลงานที่ผ่านมาหรืองานที่แสดงถึงความทันสมัยและสร้างสรรค์)

• สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเป็นอย่างดี

• มีไอเดียแปลกใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

• หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

เรียกย่อว่า กกร.ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2520 โดยมติร่วมระหว่างสถาบันทั้ง 3 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันหลักภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรม และการเงินของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นเอกภาพของภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการค้าและเศรษฐกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) หรือเสนอต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ โดยตรงเพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ หรือกำหนดเป็นนโยบาย หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ

นับตั้งแต่ได้มีการรวมตัวกันของ 3 สถาบันภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการร่วม (กกร.) ได้ทำหน้าที่เสนอ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา การค้า การอุตสาหกรรมและการเงินของประเทศ เป็นลำดับตลอดมา


ดาวน์โหลดใบสมัคร


ใบสมัครงาน มูลนิธิ กกร ใช้จริง
.pdf
Download PDF • 154KB


ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page