top of page

เฉลิมชัย ปั้นผู้ประกอบการด้านการเกษตร Agri-Entrepreneur

กระทรวงเกษตรฯ จัดรวมพลเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เสริมความรู้ สร้างความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร “Agri-Entrepreneur”


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร (Agri-Entrepreneur) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้ประจักษ์ต่อสาธารณะ


โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ผู้นำกลุ่มยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา Smart Farmer ต้นแบบ ผู้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และวิทยากร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานในเชิงรุกมากขึ้น โดยให้นำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลสำเร็จจากการวิจัยมาขยายผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต รักษาคุณภาพ และผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด ตลอดจนบูรณาการการทำงาน ทั้งภายในกระทรวง หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรโดยการสร้างเครื่องมือและโอกาสให้พี่น้องเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และองค์กรเกษตรอย่างต่อเนื่อง”


นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร มุ่งผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และองค์กรเกษตรกรให้เป็น Smart Group พร้อมทั้งยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร


โดยเกษตรกรยุคใหม่ต้องก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ


ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการยกระดับเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้นพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน ส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่


ทั้งยังมีการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นผู้นำทางการเกษตร สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ และดำเนินงานด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page