top of page

หอการค้าฯยื่น 10 พรรค ‘สมุดปกขาว’ แก้เศรษฐกิจ

หอการค้าไทยจัดเวทีตอบข้อซักถาม มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ โดยมีนักธุรกิจและผู้นำพรรคการเมือง ร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมมอบสมุดปกขาวแก่ทุกพรรคการเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการทำมาตรการและนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนั่น อังอุบลกุล ระบุ ภาคเอกชนได้นำเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่อยากเห็นในนโยบายพรรคการเมือง โดยหอการค้าไทยได้สรุปมาตรการและนโยบายสำคัญๆ เป็นสมุดปกขาวมอบแก่ทุกพรรคการเมืองที่เข้าร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรการและนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน


ด้านผู้นำพรรคการเมืองที่ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อาทิ พรรคก้าวไกล มองว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าแต่ละประเทศมีสินค้าหรือบริการอะไรที่ไทยต้องการ เพื่อให้ใช้สิทธิประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ

พรรคเพื่อไทย มองว่าการแก้ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำหากจะยกระดับต้องมาจากระดับฐานราก เพิ่มรายได้เกษตรกร ค่าแรงขั้นต่ำที่พรรควางเป้าหมายไว้ขับเคลื่อนโดยไตรภาคี


พรรคชาติไทยพัฒนา มองว่า Digital Transformation ประเทศไทยต้องเปลี่ยนกฎระเบียบในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลต้องปรับระบบไม่ใช้เอกสารมากมาย ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในบัตรประชาชน รัฐบาลต้องพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ผู้ค้าออนไลน์สามารถใช้แพลตฟอร์มที่เป็นของไทยเพื่อใช่เป็นเครื่องมือในการค้าขาย


พรรครวมไทยสร้างชาติ มองว่าประเทศไทยมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการท่องเที่ยว สิ่งที่จะเพิ่มในการแข่งขันให้กับประเทศไทยต้องทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานสะอาด


พรรคไทยสร้างไทย มองว่าการส่งเสริมภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ มองว่าประเทศไทยต้องยกระดับการท่องเที่ยวขึ้นมาให้ได้ ไม่ใช่แค่เมืองหลักเมืองรองแต่ลงไปถึงระดับตำบล อำเภอ หมู่บ้าน ต้องส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page