top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

แผนที่ประเทศไทย-01.png

ความเป็นมา

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) อันประกอบด้วย

- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สมาคมธนาคารไทย

ได้มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดตั้ง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)   ในระดับ จังหวัด และ กลุ่มจังหวัด ขึ้นในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กกร.จังหวัด และ กกร.กลุ่มจังหวัด มีภารกิจหลักในการ

ขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค ให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการ กกร. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแผนพัฒนา เศษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ในการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างเข้มแข็ง พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ

bottom of page