top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

แผนที่ประเทศไทย-24.png
ใต้อันดามัน.jpg

นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 48/4 ชั้น 2 ถนน ดำรง ตำบล ตลาดใหญ่

อำเภอ  เมือง จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์  83000

 

โทร.  076-240-556

โทรสาร  076-240-362

อีเมล์  ftipk_chapter@yahoo.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานใต้อันดามัน.jpg

นายสลิล โตทับเที่ยง

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดตรัง
เลขที่ 188 ถนน กันตัง ตำบล กันตัง
อำเภอ เมือง จังหวัด ตรัง

รหัสไปรษณีย์ 92000

 

โทร. 089-730-3397

อีเมล์ pumniyada@hotmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานใต้อันดามัน.jpg

นางวีณา ดำเผือก

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง 

เลขที่ 222 ถนน ห้วยยอด ตำบล ทับเที่ยง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง

รหัสไปรษณีย์ 92000

 

โทร. 087-265-8501 , 081-797-2906 , 075-223-440-8
โทรสาร 075-223-449
อีเมล์ Weena.Dumpueak@bangkokbank.com

ระนอง

กกร. ระนอง

ประธาน ระนอง.jpg

นายฐนโรจน์ จงประเสริฐสิริ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เลขที่  7/15 ถนน  ชลระอุ ตำบล  เขานิเวศน์

อำเภอ เมือง จังหวัด ระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85000

 

โทร.  083-429-9362

อีเมล์  ant-2318@hotmail.com

ประธานระนอง.jpg

นายพรศักด์ิ แก้วถาวร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  สำนักงานหอการค้าจังหวัดระนอง
เลขที่ 48/10 ถนน กาลังทรัพย  ตำบล เขานิเ
วศน์
อำเภอ เมือง จังหวัด ระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85000

 

โทร. 077-823-902 , 082-477-1619

โทรสาร 077-823-903

อีเมล์ tccranong@gmail.com

ประธานระนอง.jpg

นางมณฑิรา ศรีนาค

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

สาขา ระนอง

เลขที่ 133 ถนน ท่าเมือง ตำบล เขานิเวศน์

อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง

รหัสไปรษณีย์ 85000

 

โทร. 081-691-6539 , 077-811-198
โทรสาร 077-811-751
อีเมล์ monthira.sri@ttbbank.com

สมาคมธนาคารไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พังงา

กกร. พังงา

ประธาน พังงา.jpg

นายชัยยันต์ ใจเย็น

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
เลขที่ 490 ถนน เพชรเกษม ตำบล ท้ายช้าง
อำเภอ เมือง จังหวัด พังงา
รหัสไปรษณีย์ 82000

โทร. 076-411-561 , 095-421-7773

โทรสาร  076-411-562

อีเมล์  fti.phangnga@gmail.com

ประธานพังงา.jpg

นายกฤษ ศรีฟ้า

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดพังงา

ที่ทาการอำเภอเมืองหลังเก่า
ถนน เพชรเกษม ตำบล ท้ายช้าง
อำเภอ เมือง จังหวัด พังงา

รหัสไปรษณีย์ 82000

โทร. 076-481-468

โทรสาร 076-481-468

อีเมล์ ladda8394@gmail.com

ประธานพังงา.jpg

นางวราภรณ์ เชื้อพราหมณ์แพร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา

เลขที่ 109 ถนน พชรเกษม ตำบล ท้ายช้าง

อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา

รหัสไปรษณีย์ 82000

โทร. 082-993-3778 , 076-411-365
โทรสาร 076-411-810
อีเมล์ varaporn.chuapramprae@krungthai.com

สมาคมธนาคารไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กระบี่

กกร. กระบี่

ประธาน กระบี่.jpg

นายสมนึก จันทวงศ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ บริษัท ภัทร ปาล์มออยล์ จากัด
เลขที่ 368 หมู่ที่ 4 ตำบล เขาพนม

อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่

รหัสไปรษณีย์ 81140

 

โทร. 061-194-2641

โทรสาร 075-680-428-9

อีเมล์ King07792@gmail.com

ประธานกระบี่.jpg

นายนัทที อดิศราลักษณ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดกระบี่
เลขที่ 1/23-24 ถนน วัชระ ตำบล กระบี่ใหญ่
อำเภอ เมือง จังหวัด กระบี่

รหัสไปรษณีย์ 81000

โทร. 075-700-203-4

โทรสาร 075-700-205

อีเมล์ paitoonlongpeng@gmail.com

ประธานกระบี่.jpg

นายขจร ชุมแก้ว

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขา อ่าวลึก

เลขที่ 3/5 หมู่ 2 ถนน เพชรเกษม

ตำบล อ่าวลึกเหนือ อำเภอ อ่าวลึก

จังหวัด กระบี่

รหัสไปรษณีย์ 81110

 

โทร. 087-265-8141 , 081-273-2693 ,

075-610829 , 075-681-131
โทรสาร 075-654-562 , 075-681-132
อีเมล์ Khajorn.Chumkaew@bangkokbank.com

สมาคมธนาคารไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภูเก็ต

กกร. ภูเก็ต

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานภูเก็ต.jpg

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 68,70 ถนน พูนผล ตำบล ตลาดเหนือ
อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ 83000

 

โทร. 062-242-8536 , 076-217-567

โทรสาร 076-600-103

อีเมล์ thamonpat2011@hotmail.com , pktchamber@gmail.

ประธาน ภูเก็ต.jpg

นายชริน ธำรงเกียรติกุล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เลขที่ 48/4 ถนน ดำรง ตำบล ตลาดใหญ่

อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ 83000

 

โทร. 081-083-7660

อีเมล์ ftipk_chapter@yahoo.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานภูเก็ต.jpg

นายสุเทพ ก้องศักดิ์ศรี

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สาขาภูเก็ต

เลขที่ 22 ถนน พังงา ตำบล ตลาดใหญ่

อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ 83000

 

โทร. 087-265-8520 , 089-592-3433 ,

076-211-292-5

โทรสาร 076-216-895
อีเมล์ Suthep.Kongsaksri@bangkokbank.com

ตรัง

กกร. ตรัง

ประธาน ตรัง.jpg

นายธนพจน์ ศุภศรี

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เลขที่ 196 ถนน พระราม 6 ตำบล ทับเที่ยง

อำเภอ ทับเที่ยง จังหวัด ตรัง

รหัสไปรษณีย์  92000

โทร 080-526-5345

โทร 075-217-230
โทรสาร 075-217-230
อีเมลล์ Nooinin120424 @gmail.com

ประธานตรัง.jpg

นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดตรัง
เลขที่ 188 ถนน กันตัง ตำบล ทับเที่ยง
อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง

รหัสไปรษณีย์ 92000

โทร. 089-730-3397

โทรสาร 075-290-181

อีเมล์ pumniyada@hotmail.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานใต้อันดามัน.jpg

นางวีณา ดำเผือก

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง 

เลขที่ 222 ถนน ห้วยยอด ตำบล ทับเที่ยง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง

รหัสไปรษณีย์ 92000

 

โทร. 087-265-8501 , 081-797-2906

075-223-440-8
โทรสาร 075-223-449
อีเมล์ Weena.Dumpueak@bangkokbank.com

สตูล

กกร. สตูล

ประธาน สตูล.jpg

นายชวรณ สุธาพาณิชย์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

เลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ถนน ยนตรการกาธร

ตำบล คลองขุด อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล

รหัสไปรษณีย์ 91000

โทร. 086-958-6154

โทรสาร 074-772-188

อีเมล์ supar102@hotmail.com

ประธานสตูล.jpg

นายชัยพร เอ้งฉ้วน

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดสตูล
เลขที่ 45/36 ถนน สตูลธานี ตำบล พิมาน
อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล

รหัสไปรษณีย์ 91000

โทร. 089-372-4084

โทรสาร 075-725-025

อีเมล์ Satunpcc@gmail.com

ประธานสตูล.jpg

นางศิรประภา สุรชาติชูพงศ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล

เลขที่ 15 ถนน บุรีวานิช ตำบล พิมาน

อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล

รหัสไปรษณีย์ 90000

โทร. 0087-288-5594 , 087-285-8540

074-721346-51
โทรสาร 074-721348
อีเมล์ Siraprapha.Surachartchupong@bangkokbank.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

bottom of page
Free Counter