top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

แผนที่ประเทศไทย-26.png
ใต้ชายแดน.jpg
ใต้ชายแดน.jpg

นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดยะลา
เลขที่ 36 ถนน  ศรีบำรุง ตำบล สะเตง
อำเภอ  เมือง จังหวัด  ยะลา

รหัสไปรษณีย์  95000

 

โทร. 081-678-1010

อีเมล์ sapayala14@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานใต้ชายแดน.jpg

นายณัฐนนท์ พงษ์ธัญญะวิริยา

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เค วาย. เมนเนจเมนท์
เลขที่ 400/63 หมู่บ้านชูเกียรติธานี หมู่ที่ 4
ถนน หนองจิก ตำบล รูสะมิแล
อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

รหัสไปรษณีย์ 94000

 

โทร. 081-597-7599

อีเมล์ gjeeja@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานใต้ชายแดน.jpg

นายเทวรัตน์ สุนทรเสนา

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจนราธิวาส

เลขที่ 311-311/1-3 ถนน ภูผาภักดี ตำบล บางนาค

อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รหัสไปรษณีย์ 96000

 

โทร. 087-288-5390 , 073-512-575-9 ต่อ 2101
โทรสาร 073-513-101
อีเมล์ Thewarat.Sunthornsano@bangkokbank.com

ปัตตานี

กกร. ปัตตานี

ประธาน ปัตตานี.jpg

นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
สำนักงานบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรม
เลขที่ 355 หมู่ 8 ถนน นาเกลือ ตำบล บานา

อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี

รหัสไปรษณีย์ 94000

 

โทร. 086-4915070   

โทรสาร 073-414-293

อีเมล์ panthita_s@hotmail.co.th

sapa_pattani@hotmail.com

ประธานปัตตานี.jpg

นายศิริชัย ปิติเจริญ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสเควาย.เมนเนจเมนท์
เลขที่ 400/63 หมู่บ้านชูเกียรติธานี หมู่ที่ 4
ถนน หนองจิก ตำบล รูสะมิแล
อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

รหัสไปรษณีย์ 94000

 

โทร 081-597-7599

โทรสาร 073-450-825

อีเมล์ gjeeja@gmail.com

ประธานปัตตานี.jpg

นายสมชาย ตั้งสิริวรกุล
ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

สาขา ปัตตานี

เลขที่ 147 ถนน พิพิธ ตำบล อาเนาะรู

อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

รหัสไปรษณีย์  94000

 

โทร. 084-075-5340 , 073-333-024 ,

073-333-026
โทรสาร 073-331-0
36
อีเมล์ somchai.tangsiriwarakul@krungthai.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยะลา

กกร. ยะลา

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานยะลา.jpg

นายกันต์พงษ์ ลิ้มกาญจนา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 2/83 ถนน เวฬุวัน ตำบล สะเตง
อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทร. 087-479-0993 , 073-221-409

อีเมล์ wasutara115@hotmail.com

ประธาน ยะลา.jpg

นายอิทธิพัทธ์ ศิริเสรีวัฒนา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เลขที่ 36 ตำบล สะเตง

อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทร. 081-678-1010

โทรสาร 081-678-1010

อีเมล์ sapayala14@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานยะลา.jpg

นางสาวสุภาวดี พงศ์กระพันธุ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา ยะลา

เลขที่ 436 ถนน สิโรรส ตำบล สะเตง

อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทร. 081-801-5867
โทรสาร 073-215-650
อีเมล์ supawadp@scb.co.th

นราธิวาส

กกร. นราธิวาส

ประธาน นราธิวาส.jpg

นายพงศ์ศักดิ์ ชุติเชาวน์กุล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนริวาส
เลขที่ 37 หมู่ 9 ถนน ศูนย์ราชการ ตำบล  โคกเคียน

อำเภอ  เมือง จังหวัด นราธิวาส

รหัสไปรษณีย์  96000

 

โทร. 088-391-1456

อีเมล์ tanyarattin@hotmail.co.th

ประธานนราธิวาส.jpg

ดร.นิเมธ พรหมพยัต

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดนราธิวาส
เลขที่ 550/31-32 ถนน ประชาวิวัฒน์

ตำบล สุไหงโก-ลก อำเภอ สุไหงโก-ลก

จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96120

 

โทร. 073-611-767 , 089-735-0985
โทรสาร 073-615-169
อีเมลล์ nwtcc@hotmail.co.th

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานใต้ชายแดน.jpg

นายเทวรัตน์ สุนทรเสนา

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สำนักธุรกิจนราธิวาส

เลขที่ 311-311/1-3 ถนน ภูผาภักดี ตำบล บางนาค

อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รหัสไปรษณีย์ 96000

 

โทร. 087-288-5390 , 073-512-575-9 ต่อ 2101
โทรสาร 073-513-101
อีเมล์ Thewarat.Sunthornsano@bangkokbank.com

bottom of page