top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

แผนที่ประเทศไทย-25.png
ใต้อ่าวไทย.jpg

นายกฤษณ์ เชาว์บวร

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี

เลขที่ 172 ถนน ตลาดใหม่ ตำบล ตลาด

อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รหัสไปษณีย์ 84000

โทร. 077-203-184 / 093-582-7745

อีเมล์ noot_fti@hotmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานใต้อ่าวไทย.jpg

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดสงขลา
เลขที่ 29 ถนน โชติวิทยะกุล 4 ตำบล หาดใหญ่
อำภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90110

โทร. 095-594-4298

อีเมล์ Kawispong_mrk@hotmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานใต้อ่าวไทย.jpg

นายธงชัย วาสนารุ่งเรืองสุข

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่

เลขที่ 732 ถนน เพชรเกษม ตำบล หาดใหญ่

อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

รหัสไปรษณีย์ 90110

โทร. 081-637-2373 , 074-364567
โทรสาร 074-346-789
อีเมล์ thongchai.was@th.icbc.com.cn

ชุมพร

กกร. ชุมพร

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานชุมพร.jpg

นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 87 ม.10 ตำบล นาทุ่ง
อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร

รหัสไปรษณีย์ 86000

โทร. 081-958-2909

อีเมล์ supong2512@hotmail.com

ประธาน ชุมพร.jpg

นายชยศ สุวรรณพหู

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดชุมพร
เลขที่  190 ตำบล ท่าตะเภา

อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร

รหัสไปรษณีย์ 86000

โทร.  086-687-3830

โทรสาร  075-581-077

อีเมล์ f.t.i.chumphon@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานชุมพร.jpg

นายศิริพันธ์ ฮวดค่วน

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สาขาชุมพร

เลขที่  111/1-2 ถนน ศาลาแดง ตำบล ท่าตะเภา

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร

รหัสไปรษณีย์ 86000

โทร. 089-873-0481 , 077-511-446 ,

077-511-854 077-511274
โทรสาร 077-511-464
อีเมล์ Siriphan.Huatkhuan@bangkokbank.com

สุราษฎร์ธานี
ประธาน สุราษฎรร์ธานี.jpg

นายตริน พงษ์เภตรา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 172 ถนน ตลาดใหม่ ตำบล ตลาด
อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000

โทร. 093-582-7745

อีเมล์  noot_fti@hotmail.com

ประธานสุราษฎร์.jpg

นายจรุงศักดิ์ สุรัฐชนำนนท์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 531/29 ซอย 22 ถนน ชนเกษม
ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รหัสไปรษณีย์ 84000

โทร. 077-288-963

โทรสาร 077-289-864

อีเมล์ wat8775@gmail.com suratechamber@gmail.com

ประธานสุราษฎร์.jpg

นายสันติ วุฒิสันติกุล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด( มหาชน)

สาขา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 103/1-3 ถนน หน้าเมือง ตำบล ตลาด

อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รหัสไปรษณีย์ 84000

โทร. 086-996-5778 , 077-205-397-8
โทรสาร 077-282-243
อีเมล์ santiwu@scb.co.th

สมาคมธนาคารไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นครศรีธรรมราช

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานนครศรีธรรมราช.jpg

นายประยูร เงินพรหม

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 129/560 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2
ถนน วันดีโฆษิตกุลพร ตำบล ปากนคร
อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รหัสไปรษณีย์ 80000

 

โทร. 086-4781-737

โทรสาร 075-352-224

อีเมล์ nakhonsichamber@hotmail.com

ประธาน นครศรีธรรมราช.jpg

นายสุรินทร์ สิริชยานนท์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนน มะขามชุม  ตำบล นาเคียน

อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รหัสไปรษณีย์ 80000

 

โทร. 089-869-5396

โทรสาร 075-312-040

อีเมล์ off_konsri@hotmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานนครศรีธรรมราช.jpg

นายจรัญ ขุนอินทร์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สาขา เทสโก้โลตัส

เลขที่ 15 ชั้น 1 ถนน พัฒนาการคูขวาง

ตำบล ในเมือง 

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัด นครศรีธรรมราช

รหัสไปรษณีย์ 80000

 

โทร. 081-958-4900 , 075-357-213
โทรสาร 075-357-217
อีเมล์ jaran.khunin@krungsri.com

พัทลุง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานพัทลุง.jpg

นางสาวพสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง
เลขที่ 2/1 ถนน เวชรังษี ตำบล คูหาสวรรค์
อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

รหัสไปรษณีย์ :93000

 

โทร. 098-151-6551

อีเมล์ misterkenthchamber@gmail.com

ประธาน พัทลุง.jpg

ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เลขที่ 80 ถนน กุมารศึกษา ตำบล คูหาสวรรค์
อำเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง

รหัสไปรณีย์ 93000

 

โทร. 064 229 9794

อีเมล์ Pprbookkeeper@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานพัทลุง.jpg

นายยุทธนา ขาวเต็มดี
ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

สาขา พัทลุง

เลขที่ 78 ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์

อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

รหัสไปรษณีย์ 93000

 

โทร. 084-075-7709 , 074-613-191
โทรสาร 074-612-156
อีเมล์ yuttana.kawtemdee@krungthai.com

สงขลา
ประธาน สงขลา.jpg

นายสุวิทย์ ตันรัตนากร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ชั้นล่างศูนย์หัตกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

เลขที่ 165 ถนน กาญจนวนิช ตำบล น้าน้อย

อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

รหัสไปรษณีย์ 90110

 

โทร. 081-271-2177

โทรสาร 07-421-1903

อีเมล์ saowp_nok@hotmail.com

ประธานสงขลา.jpg

นายธนวัตน์ พูนศิลป์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา
เลขที่ 29 ถนน โชติวิทยะกุล 4 ตำบล หาดใหญ่
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

รหัสไปรษณีย์ 90110

 

โทร. 074-246-388 , 074-246-583

โทรสาร 074-429-400

อีเมล์ sk_ecommerce@hotmail.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานสงขลา.jpg

นายบวรศักดิ์ เสาวนีย์พิทักษ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน) 

สาขาถนนนครนอก

เลขที่ 11 ถนน นครนอก ตำบล บ่อยาง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา

รหัสไปรษณีย์ 90000

 

โทร. 089-796-2339 , 074-397-114-6
โทรสาร 074-315-239
อีเมล์ bovornsak.saowaneepitak@krungthai.com

bottom of page