ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

13 เม.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 1364เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) นำโดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน กกร.และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุม และมีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเข้า ร่วมหารือถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาข้อเสนอแนะการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด