top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

แผนที่ประเทศไทย-05.png

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประธานเหนือบน1.jpg

นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดลำปาง

เลขที่ 38 ถนน พหลโยธิน ตำบล ชมพู
อำภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52100

 

โทร. 081-7164445

โทรสาร 054-023023

อีเมล์ apirachai_s@hotmail.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เหนือบน1.jpg

นางปัทมา กฤษณรักษ์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 158 ถนน ทุ่งโฮเต็ล ตำบล วัดเกต

อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50000

 

โทร. 053-304-346-7 , 0896314085

โทรสาร 053-246-353

อีเมล์ nhumic@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธาน กกร.

สมาคมธนาคารไทย

ประธานเหนือบน1.jpg

นายเทพนิมิต สุทธินันท์ไชย

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาข่วงสิงห์

เลขที่ 230/1อาคารสาขาข่วงสิงห์ ชั้น 2

ถนน โชตนา ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ : 50300

 

โทร. 084-075-7288,053-409545
โทรสาร 053-409548
อีเมล์ thepnimith.suthinunchai@krungthai.com

แม่ฮ่องสอน

กกร. แม่ฮ่องสอน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานแม่ฮ่องสอน.jpg

นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่ 15 ถนน บริบาลเมืองสุข ตำบล จองคำ
อำเภอ เมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์ 58000

โทร. 097-957-0255

อีเมล์ maehongsonpcc1@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

แม่ฮ่องสอน.jpg

นายปกรณ์ จีนาคำ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่ 5 ถนน สิงหนาทบำรุง ตำบล จองคำ

อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์ 58000

โทร. 086-476-6221

อีเมล์ P.j.b@hotmail.com

ประธานแม่ฮ่องสอน.jpg

นายอนุศร ต่ายหัวดง

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้

เลขที่ 128 หมู่ 9 ถนน สันทราย-พร้าว

ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50290

โทร. 087-657-5928 , 053-498184-5
โทรสาร 053-498191
อีเมล์ anusorn.tayhuadong@scb.co.th

เชียงใหม่

กกร. เชียงใหม่

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานเชียงใหม่.jpg

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 39/5-6 หมู่ที่ 3 ถนน วงแหวนรอบกลาง
ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50000

โทรศัพท์ 053 869-528

โทรสาร 053-353-616

อีเมล์ oat_cpg@hotmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เชียงใหม่.jpg

นายจักริน วังวิวัฒน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 158 ถนน ทุ่งโฮเต็ล ตำบล วัดเกต

อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50000

โทร.089-6314085

โทรสาร 053-246353

อีเมล์ nhumic@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานเหนือบน1.jpg

นายเทพนิมิต สุทธินันท์ไชย

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาข่วงสิงห์

เลขที่ 230/1อาคารสาขาข่วงสิงห์ ชั้น 2

ถนน โชตนา ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ : 50300

 

โทร. 084-075-7288,053-409545
โทรสาร 053-409548
อีเมล์ thepnimith.suthinunchai@krungthai.com

กกร. ลำพูน

ลำพูน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานลำพูน.jpg

นายบรรจง วิพรหมชัย

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดลำพูน
เลขที่ 249/3 หมู่ 3 ถนน ลำพูน–ดอยติ
ตำบล เวียงยอง
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

รหัสไปรษณีย์ 51000

โทร. 086-920-0952 , 053-510-696 โทรสาร 053-510-686

อีเมล์ lamphunpcc@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานลำพูน.jpg

นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

เลขที่ 60 หมู่ 4 ตำบล บ้านกลาง

อำเภอ เมือง  จังหวัด ลำพูน

รหัสไปรษณีย์ 51000

โทร. 083-2058534

โทรสาร 053-552272

อีเมล์ ftilamphun@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานลำพูน.jpg

นางสุภัทรา ชัยมงคล

ประธานจังหวัด

 

สถานที่ติดต่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน

เลขที่ 202 ถนน รอบเมืองนอก ตำบล ในเมือง

อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

รหัสไปรษณีย์ 51000

 

ทร. 081-681-4720 , 053-090-459
โทรสาร 053-561-118
อีเมล์ supattra.chai@kasikornbank.com

กกร. ลำปาง

ลำปาง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานลำปาง.jpg

นายสกล สุพรรณบรรจง

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดลำปาง
เลขที่ 38 ถนน พหลโยธิน ตำบล ชมพู
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52100

โทร. 085-678-6343

โทรสาร 054-023-023

อีเมล์ zembe_tae@hotmail.com

ลำปาง.jpg

นายบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงค์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนน วชิราวุธดำเนิน ตำบล  พระบาท

อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

โทร. 083-8613514,054-265079

โทรสาร 054-265-080

อีเมล์  jindafti@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานลำปาง.jpg

นางสาวเทวัญรักษ์ ปวงลังกา

ประธานจังหวัด

สถานที่ติดต่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสบตุ๋ย

เลขที่ 456-460 ถนน ประสานไมตรี ตำบล สบตุ๋ย

อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52130

 

โทร. 081-288-3088 , 054-218-109
โทรสาร 054-222-949
อีเมล์ Tewanrak.puanglungga@bangkokbank.com

bottom of page