top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

แผนที่ประเทศไทย-06.png

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เหนือบน2.jpg

นายพละวัต ตันศิริ

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 419 หมู่ที่ 21 ถนน สิงหไคล ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57000

โทร. 086-381-9993 , 086-431-0137

อีเมล์  fticr.cr@gmail.com

pikul.rompirun@gmail.com

ประธาน กกร.

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานเหนือบน2.jpg

นายหัสนัย แก้วกุล

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดพะเยา
เลขที่ 167/9 หมู่ที่ 3 ตำ
บล ท่าวังทอง
อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา

รหัสไปรษณีย์ 56000

โทร. 097-986-9288

โทรสาร 054-483-903

อีเมล์ jariyats38@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานเหนือบน2.jpg

นายชัยวัฒน์ พรหมมณี

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงแสน

เลขที่ : 68 หมู่ 1 ตำบล สันทราย

อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57110

โทร. 081-531-5958 , 084-715-5378 , 053-777-571-3
โทรสาร 053-777-525
อีเมล์ Chaiwat.Prommanee@bangkokbank.com

กกร. เชียงราย

เชียงราย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานเชียงราย.jpg

ดร.อนุรัตน์ อินทร

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 153 หมู่ 6 ตำบล สันทราย
อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57000

 

โทร. 081-530-7715

โทรสาร 053-774-880

อีเมล์ chiangrai.cr750@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เชียงราย.jpg

นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 419 หมู่ 21 ถนน สิงหไคล ตำบล รอบเวียง

อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57000

 

โทร. 090-886-0660
อีเมล์ klinsasinat@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานเหนือบน2.jpg

นายชัยวัฒน์ พรหมมณี

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สาขาเชียงแสน

เลขที่ : 68 หมู่ 1 ตำบล สันทราย

อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57110

โทร. 081-531-5958 , 084-715-5378 ,

053-777-571-3
โทรสาร 053-777-525
อีเมล์ Chaiwat.Prommanee@bangkokbank.com

พะเยา

กกร. พะเยา

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานพะเยา.jpg

นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

เลขที่ 989 หมู่ที่ 12 ถนน พหลโยธิน ตำบล ท่าวังทอง

อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา

รหัสไปรษณีย์ 56000
 

โทร. 086-924-2989

อีเมล์ sweetbasil.bk@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พะเยา.jpg

นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

เลขที่ 989 หมู่ที่ 12 ถนน พหลโยธิน

ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา

รหัสไปรษณีย์ 56000
 

โทร. 086-924-2989

อีเมล์ sweetbasil.bk@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานพะเยา2.jpg

นายสุธารักษ์ ฝึกวาจา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาพะเยา

เลขที่ 911/2 ถนน พหลโยธิน ตำบล เวียง

อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา

รหัสไปรษณีย์ 56000

โทร. 081-288-3374 , 054-411-039-42
โทรสาร 054-482-201
อีเมล์ Sutharak.Fukwacha@bangkokbank.com

แพร่

กกร. แพร่

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานแพร่.jpg

นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดแพร่
เลขที่ 34/132-133 ถนน เหมืองหิต
ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่
จังหวัด แพร่

รหัสไปรษณีย์ 54000

โทร 054-522-830 , 082-617-1503
โทรสาร 054-532-964

อีเมล์ phraechamber1@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แพร่.jpg

นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เลขที่ 53 / 7 หมู่ 7 ตำบล นาจักร

อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่

รหัสไปรษณีย์ 54000

 

โทร. 080-992-6924

อีเมล์ phraefti233@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานแพร่.jpg

นายอภิชัย ทนันไชย

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

สาขาทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า แพร่ ทีม 2

เลขที่ 26 ถนน ช่อแฮ ตำบล ในเวียง     

อำเภอ เมืองแพร่ 

จังหวัด แพร่        

รหัสไปรษณีย์ 54000

 

โทร. 081-887-0258 , 054-627-230-2
โทรสาร 054-521483
อีเมล์ apichai.t@kasikornbank.com

น่าน

กกร. น่าน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานน่าน.jpg

นายศรีรุ่ง รัตนศิลา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ เลขที่ 149 หมู่5 ตำบล เชียงกลาง
อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน

รหัสไปรษณีย์ 55160

โทร. 085-554-3595

โทรสาร 054-775-143

อีเมล์ strynada@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

น่าน.jpg

ว่าที่ร.ต.สุเทพ วงค์วิเศษ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เลขที่ 286 ห
มู่ 2 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์
อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน

รหัสไปรษณีย์ 55000

โทร. 054-600-012 , 092-293-8047

อีเมล์ nan.fti286@gmail.com

สมาคมธนาคารไทย

ประธานน่าน.jpg

นายยุทธศักดิ์ จักรสมศักดิ์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

สาขาน่าน

เลขที่ 284 ถนน สุมนเทวราช ตำบล ในเวียง

อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน

รหัสไปรษณีย์ 55000

โทร. 091-771-6067 , 054-772-543-4 ,

054-774-089
โทรสาร 054-710209
อีเมล์ yuthasak.juksomsak@krungthai.com

bottom of page