top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

แผนที่ประเทศไทย-10.png
อีสานบน1.jpg

นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 11 อาคาร 1 ชั้น 5 ถนน อธิบดี ตำบล หมากแข้ง
อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ 41000

โทร.  081-872-9997

โทรสาร  042-246-498

อีเมล์  patchareeya9991@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธาน กกร.

ประธานอีสานบน1.jpg

นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 194 หมู่ 1 ถนน รอบเมือง ตำบล หนองบัว
อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ 41000

 

โทร. 042-242-693 , 081-975-7534

โทรสาร 042-243-666

อีเมล์ : udon_cc@hotmail.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานอีสานบน1.jpg

นางภิรุณ กัลยาณวิสุทธิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาอุดรธานี

เลขที่ 199/12 ถนน อุดรดุษฎี ตำบล หมากแข้ง

อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ 41000

โทร. 094-794-9266 , 096-843-5529

โทรสาร  042-247-758
อีเมล์ phirun.kullayanawisut@krungthai.com

เลย

กกร. เลย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานเลย.jpg

นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  หอการค้าจังหวัดเลย
เลขที่ 17/19 ถนน พาณิชย์พัฒนา ตำบล กุดป่อง
อำเภอ เมือง จังหวัด เลย
รหัสไปรษณีย์ 42000

โทร. 042-832-540 , 095-796-2922

โทรสาร 042-832-540

อีเมล์ loeichamber@hotmail.com

ประธาน เลย4.jpg

นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เลขที่ 388 หมู่ 2 ตำบล เมือง

อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย

รหัสไปรษณีย์ 42000

โทร. 093-3904919

อีเมล์ Nuttakankwang1998@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานเลย.jpg

นายณัฐกร วิจิตรปัญญา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เลย

เลขที่ 3/8 ถนน ร่วมใจ ตำบล กุดป่อง

อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย

รหัสไปรษณีย์ 42000

โทร. 081-847-5676 , 042-813-020-4
โทรสาร 042-813-022
อีเมล์ nattakon.wichitpanya@scb.co.th

หนองบัวลำภู

กกร. หนองบัวลำภู

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานหนองบัวลำภู.jpg

ดร.ชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดหนองบัวลาภู
เลขที่ 151 หมู่ 2 อาคารลิ้มชัยอุทิศ
ถนน วิจารณ์รังสรรค์ ตำบล หนองบัว
อำเภอ เมือง จังหวัด หนองบัวลาภู
รหัสไปรษณีย์ 39000

 

โทร.097-971-0484

โทรสาร 042-313-300

อีเมล์ smileprint_2000@hotmail.co.th

ประธาน หนองบัวลำภู.jpg

นายณพล เชยคำแหง

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

เลขที่ 151 หมู่ 2 ถนน วิจารณ์รังสรรค์

ตำบล หนองบัว อำเภอ เมือง

จังหวัด หนองบัวลำภู

รหัสไปรษณีย์  39000


โทร. 093-451-6858

อีเมล์ Sunisa.k19@outlook.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานหนองบัวลำภู.jpg

นายกิตติพงศ์ ระวิพันธ์

ระธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู

เลขที่ 110 หมู่ 3 ตำบล ลำภู

อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู

รหัสไปรษณีย์ 39000

โทร. 082-993-5507 , 042-312-027
โทรสาร 042-312-026
อีเมล์ kittiphong.rawiphun@krungthai.com

อุดรธานี

กกร. อุดรธานี

ประธาน อุดรธานี.jpg

พันโท วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

เลขที่ 11 อาคาร 1 ชั้น 5 ถนน อธิบดี

ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง

จังหวัด อุดรธานี

รหัสไปรษณีย์  41000

 

โทร. 042-246-498 , 081-872-9997

โทรสาร 042-246-498

อีเมล์  ftiudon498@gmail.com

ประธานอุดรธานี.jpg

นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 194 หมู่ 1 ถนน รอบเมือง ตำบล หนองบัว
อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41000

 

โทร. 042-242-693 , 081-975-7534

โทรสาร 042-243-666

อีเมล์ udon_cc@hotmail.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานอีสานบน1.jpg

นางภิรุณ กัลยาณวิสุทธิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด

ที่อยู่  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาอุดรธานี

เลขที่ 199/12 ถนน อุดรดุษฎี ตำบล หมากแข้ง

อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ 41000

โทร. 094-794-9266 , 096-843-5529

โทรสาร  042-247-758
อีเมล์ phirun.kullayanawisut@krungthai.com

หนองคาย

กกร. หนองคาย

ประธาน หนองคาย.jpg

นายวศิน คุณวาสี

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3
ถนน มิตรภาพ ตำบล หนองกอมเกาะ
อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย

รหัสไปรษณีย์  43000

โทร. 042-413951 / 062-8724241

โทรสาร  042-413951

อีเมล์  ftinkjp@gmail.com

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานหนองคาย.jpg

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดหนองคาย

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3
ถนน มิตรภาพ ตำบล หนองกอมเกาะ

อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ 43000

โทร. 042-413951 / 062-8724241

โทรสาร  042-413951

อีเมล์  ftinkjp@gmail.com

ประธานหนองคาย.jpg

นายสุวัฒน์ วีระเดชะ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาศรีเชียงใหม่

เลขที่ 54 หมู่ 14 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว 

อำเภอ ศรีเชียงใหม่  จังหวัด หนองคาย

รหัสไปรษณีย์ 43130

โทร. 084-075-8258 , 042-457985
โทรสาร 042-451-741
อีเมล์ suwat.veeradeacha@krungthai.com

บึงกาฬ

กกร. บึงกาฬ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประธานบึงกาฬ.jpg

นายบุญเพ็ง ลามคา

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
เลขที่ 260 หมู่ 9 ถนน พังโคน–บึงกาฬ

ตำบล บึงกาฬ อำเภอ เมือง
จังหวัด บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ 38000

 

โทร. 097-139-9073

โทรสาร 042-491-926

อีเมล์ thebkchamber@hotmail.com

ประธาน บึงกาฬ.jpg

นายธนวณิช ชัยชนะ

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
เลขที่ 65 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านเหล่าเงิน
ตำบล เหล่าทอง อำเภอ โซ่พิสัย
จังหวัด บึงกาฬ

รหัสไปรษณีย์ 38170

 

โทร. 085 6934634

อีเมล์ Yuwa11122535@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย

ประธานบึงกาฬ.jpg

นายเอกชัย สิงห์บันฑิต

ประธานจังหวัด

ที่อยู่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาบึงกาฬ

เลขที่ 199 หมู่ 1 ถนน บึงกาฬ-พังโคน ตำบล บึงกาฬ

อำเภอ เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ

รหัสไปรษณีย์ 38000

โทร. 087-038-0996 , 042-492-020,042-492-021
042-492-022
โทรสาร 042-492-023
อีเมล์ Aekkachai.Singbandid@bangkokbank.com

bottom of page