top of page
นักวิเคราะห์ข้อมูล

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

สภาธุรกิจ (GMS - BC)

สภาธุรกิจ GMS (GMS-BC)

สภาธุรกิจ GMS จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในแผนงาน GMS โดยเริ่มแรกนั้น จัดตั้งขึ้นในรูปแบบ GMS-Business Forum(GMS-BF) ต่อมาในการประชุม GMS Summit ครั้งที่ 5 ได้ยกสถานะขึ้นเป็น สภาธุรกิจ GMS (GMS-Business Council )

 สภาธุรกิจ GMS (GMS-Business Council: GMS-BC) เป็นกลไกความร่วมมือที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลักของภาคเอกชนใน 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสนับสนุนความร่วมมือของภาคเอกชนผ่านการ แลกเปลี่ยนข้อมูล เครือข่าย ตลอดจนการหารือร่วมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริม และอำนวยความสะดวกการค้า การลงทุนในภูมิภาค รวมถึงผลักดันให้มีการนำนโยบายของภาครัฐมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริง

bottom of page