กรอ.

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กกร.)

Joint Public and Private Sector Consultative Committee: JPPSCC
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กกร.)

คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกชื่อย่อว่า“กกร.” (Joint Public and Private Sector Consultative Committee: JPPSCC) เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ เพื่อวางแนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน