กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ

ประธาน กกร. , ประธานกลุ่มจังหวัด


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสลิล โตทับเที่ยง

ประธานกลุ่มจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางวีณา ดำเผือก

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. ระนอง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายพรศักด์ิ แก้วถาวร

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายฐนโรจน์ จงประเสริฐสิริ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางมณฑิรา ศรีนาค

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. พังงา

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายกฤษ ศรีฟ้า

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายชัยยันต์ ใจเย็น

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางวราภรณ์ เชื้อพราหมณ์แพร

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. กระบี่

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายนัทที อดิศราลักษณ์

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสมนึก จันทวงศ์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายขจร ชุมแก้ว

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. ภูเก็ต

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายชริน ธำรงเกียรติกุล

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายสุเทพ ก้องศักดิ์ศรี

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. ตรัง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายธนพจน์ ศุภศรี

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางวีณา ดำเผือก

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. สตูล

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายชัยพร เอ้งฉ้วน

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายชวรณ สุธาพาณิชย์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางศิรประภา สุรชาติชูพงศ์

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารคู่มือ กกร.

คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคผนวก คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร